Opći uvjeti upisa

Upis u 1. godinu preddiplomskih i integriranog studija

UVJETI UPISA

Uvjeti za upis:

 1. Položena državna matura (kandidati koji završavaju srednju školu 2010. i dalje),
 2. Uspješno položene Dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti – svi kandidati

Pristupnici i pristupnice moraju izvršiti dvije prijave:

 • Prva prijava je putem sustava www.postani-student.hr. Putem tog sustava prijavljuju se ispiti državne mature (rok za prijavu određuje Ministarstvo) te biraju studiji na koje se žele upisati (izbor željenog studija mora biti napravljen prije druge prijave).
 • Druga prijava je prijava Dodatnih provjera, znanja i vještina koju će kandidat obaviti na Studentskoj referadi Umjetničke akademije u Splitu sukladno općem Kalendaru Dodatnih provjera 2023

Pristupnici i pristupnice koji su završili četverogodišnju srednju školu prije uvođenja državne mature ili su već položili državnu maturu mogu svoju registraciju i izbor željenog studija putem sustava www.postani-student.hr izvršiti i poslije roka za prijavu ispita državne mature. Preporučamo da to ipak naprave što prije tj. ne čekaju zadnji dan za izbor željenog studija.

Svi pristupnici i pristupnice dužni su se registrirati putem navedene stranice:

 • pristupnici i pristupnice koji 2023. završavaju srednju školu ili su je završili 2010. i kasnije te nisu položili državnu maturu, dužni su prijaviti i položiti ispite državne mature te izabrati željeni studij;
 • pristupnici i pristupnice koji su položili državnu maturu biraju željeni studij;
 • pristupnici i pristupnice koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili prije 2010. za potrebe upisa na Umjetničkoj akademiji u Splitu nisu obvezni polagati državnu maturu, ali obavezno biraju željeni studij;
 • pristupnici i pristupnice koji su svoje srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske obavezno biraju željeni studij. Ispite državne mature prijavljuju samo ako u njihovoj državi postoji državna matura koju nisu položili. Pristupnici i pristupnice koji su svoje srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske uz to moraju obavezno provesti postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije (više o postupku priznavanja možete pronaći na stranici www.studij.hr pod rubrikom SVE O PRIJAVAMA/ZAVRŠIO/LA SAM SREDNJU ŠKOLU U INOZEMSTVU

Molimo sve pristupnike i pristupnice da redovito prate mrežne stranice: www.studij.hr  i www.postani-student.hr, a da se u slučaju bilo kakvih nedoumica ili pitanja oko prijava obrate na adresu e-pošte info.centar@ncvvo.hr ili na mail adresu Studentske referade referada@umas.hr.

Obrazac Prijave za Dodatne provjere znanja vještina i sposobnosti (DPZVS) moći će se preuzeti na Umjetničkoj akademiji u Splitu, Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18a ili se može isprintati ovdje: Prijava za Dodatne provjere

Školarine (participacije) određene su Programskim ugovorom potpisanim između Sveučilišta i Ministarstva te Odlukom Senata o participaciji studenata u troškovima studiranja

Natječaj Sveučilišta u Splitu za upis u 1. godinu

Opći uvjeti - Glazbeni odjel

Uvjeti za upis:

 1. Položena državna matura, razina B (kandidati koji završavaju srednju školu 2010. i dalje),
 2. Uspješno položene Dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti – svi kandidati

Molimo sve kandidate da redovito prate mrežne stranice Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja www.ncvvo.hr i www.postani-student.hr, a da se u slučaju bilo kakvih nedoumica ili pitanja oko prijava obrate na adresu e-pošte ncvvo@ncvvo.hr, spu@azvo.hr ili na mail adresu Studentske referade referada@umas.hr.

UVJETI PRISTUPA DODATNIM PROVJERAMA ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI

Pristupnici i pristupnice prije pristupanja Dodatnim provjerama znanja, vještina i sposobnosti studentskoj referadi predaju sljedeće dokumente:

 • Prijava za Dodatne provjere;
 • Životopis;
 • Liječničko uvjerenje o nepostojanju prepreka za studiranje na Umjetničkoj akademiji, ne starije od tri mjeseca;
 • Potvrdu o laringološkom pregledu (potrebno za studij Solo pjevanja);
 • Vlastite kompozitorske radove u čistopisu u dvije kopije (za studij Kompozicije);
 • Dokaz o uplati troškova Dodatnih provjera:

Svrha: troškovi Dodatnih provjera za 2023.
Iznos: 39,82 eura
IBAN: HR51 2407000 1100569380
Model: 02
Poziv na broj: OIB kandidata


Dokumenti poslani poštom ne uzimaju se u obzir.

Pristupnici i pristupnice koji ne dostave potpunu dokumentaciju ne mogu pristupiti razredbenom postupku.

Obavijesti o strukturi Dodatne provjere i načinu bodovanja na pojedinim studijskim grupama donesene su na odgovarajućima letcima koji se mogu pogledati na web stranicama  www.umas.hr.

Umjetnička akademija garantira anonimnost pristupnika i pristupnica do okončanja Dodatne provjere.

OPĆI UVJETI DODATNIH PROVJERA ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI – ODJEL ZA GLAZBENU UMJETNOST

Maksimalan ukupan broj bodova na razredbenom ispitu je 100:

do 90 bodova dodjeljuje se za uspjeh na Dodatnim provjerama (ispiti iz pojedinačnih predmeta);
do 10 bodova dodjeljuje se za uspjeh u srednjoškolskom obrazovanju (prosjek ocjena od 1. do 4. razreda pomnožen sa dva).

Kandidati i kandidatkinje na teoretskim odsjecima (kompozicija, glazbena teorija i glazbena kultura) koji na razredbenom ispitu od 90 mogućih bodova ostvare manje od 55 bodova nisu prešli razredbeni prag. Kandidati i kandidatkinje na instrumentalnim odsjecima i na solo pjevanju koji na razredbenom ispitu od 90 mogućih bodova ostvare manje od 65 bodova nisu prešli razredbeni prag.

Solfeggio-diktat je eliminacijski faktor za sve profile. Oni kandidati i kandidatkinje koji iz diktata osvoje 0 bodova, eliminiraju se iz razredbenog postupka. Za studij Kompozicije eliminacijski faktor su i vlastiti kompozitorski radovi koji moraju biti pozitivno ocijenjeni.

Pregled bodova za sve smjerove i sve ispitne predmete, objavljuju se na oglasnoj ploči Umjetničke akademije zajedno s rasporedom ispita. Svi kandidati i kandidatkinje moraju prije početka razredbenog ispita pristupiti informativnom razgovoru i konzultaciji s pročelnikom ili pročelnicom odsjeka za koji se prijavljuju. Kandidati i kandidatkinje dužni su na razredbeni ispit ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Svaki kandidat ili kandidatkinja mogu se prijaviti za razredbeni ispit za više smjerova. U tom slučaju podnose prijavu za svaki smjer posebno sa svim prilozima, uključujući i dokaz o uplati troškova razredbenog postupka. Kandidati i kandidatkinje koji nisu stekli pravo upisa mogu se ponovo prijaviti za razredbeni ispit za eventualno nepopunjena mjesta u drugom roku.

Nakon provedbe Dodatnih provjera, a na prijedlog Ispitnog povjerenstva, Vijeće Umjetničke akademije donosi odluku o rezultatima ispita, te na oglasnoj ploči Akademije (Glagoljaška bb) oglašava rang liste svih kandidata i kandidatkinja.

Kandidati i kandidatkinje koji su stekli pravo upisa mogu se upisati u prvu godinu studija na Umjetničkoj akademiji samo u upisnom roku u kojem su se natjecali.

Kandidati i kandidatkinje koji su stekli pravo upisa, a ne upišu se u roku određenom Kalendarom Dodatnih provjera, gube pravo upisa. Na mjesto neupisanih kandidata i kandidatkinja mogu se upisati kandidati i kandidatkinje s “liste čekanja”.

Iz razredbenog postupka eliminirat će se kandidati i kandidatkinje koji ne pristupe razgovoru s pročelnikom ili pročelnicom odsjeka za koji su se prijavili, te svim propisanim ispitima prema objavljenom rasporedu; kandidati i kandidatkinje koji pripreme ispitne programe koji ne odgovaraju zahtjevima razredbenog ispita ili su lakši od propisanih programa; kandidati i kandidatkinje koji narušavaju red i disciplinu prilikom održavanja razredbenog ispita.

Dokumenti kandidata koji nisu prošli razredbeni ispit vraćat će se u roku od sedam dana nakon objave rezultata. Nakon toga Umjetnička akademija ne odgovara za iste.

Kalendar i raspored Dodatnih provjera - Glazbeni odjel - rujan 2023. godina

Jesenski rok:

Četvrtak, 31. 8. zaključene prijave za upis studija Umjetničke akademije putem sustava www.postani-student.hr

Ponedjeljak, 4. 9.

9.00 -12.00 predaja obrasca  Prijava za Dodatne provjere s pripadajućim dokumentima u Studentskoj referadi Umjetničke akademije (Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18A)

14.00 - 19.00 Solfeggio - pismeni dio, test iz teorije glazbe, solfeggio- usmeni dio (svi kandidati)

17.00 Klavir obligatno (kandidati glazbene teorije, kompozicije, pedagogije i solo-pjevanja

Utorak, 5. 9.

8.00 Harmonija (kandidati glazbene teorije, kompozicije i pedagogije)

10.00 Harmonija na glasoviru (kandidati glazbene teorije, kompozicije, pedagogije)

11.00 Polifonija (kandidati glazbene teorije, kompozicije)

Instrumentalni studiji

Utorak, 5. 9.

9.00 Klarinet, Saksofon i Flauta

9.30 Klavir glavni predmet

14.00 Violina, Viola, Violončelo

15.00 Gitara

12.00 Mandolina

17.00 Solo pjevanje

Petak, 8. 9.

službeni rezultati DPZVS nakon 12 sati (na web stranici Umjetničke akademije i oglasnoj ploči na lokaciji Glagoljaška 18A)

Žalba na rezultate DPZVS podnosi se na e-mail office@umas.hr ili osobno na adresu Zagrebačka 3, 21000 Split najkasnije do 11. 9. u 12 sati.

Ponedjeljak, 18. 9. iza 15 sati - objava konačnih rang-listi za upise na studijske programe u jesenskom roku putem sustava www.postani-student.hr

 

UPIS

Utorak, 19. 9.

9.00 -12.00 upis studenata iz jesenskog roka u Studentskoj referadi Umjetničke akademije (Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18A)

Obavijest o upisima za kandidate koji ostvare pravo upisa u jesenskom roku s detaljnim uputama biti će objavljene na web stranici.

Umjetnička akademija neće uzimati u obzir prijave za DPZVS i mape pristigle poštom.

Pristupnici su dužni podmiriti troškove Dodatnih provjera, znanja vještina i sposobnosti (DPZVS) u iznosu od 39,82 EUR. Potvrdu o podmirenju troškova koja se uplaćuju na žiro račun Akademije priložiti uz Prijavu za Dodatne provjere zajedno sa dokumentima navedenim na Prijavi koja se može preuzeti s web stranice Akademije.

INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na Umjetničkoj akademiji koja je objavila informativne letke na svojim web stranicama https://www.umas.unist.hr/ te putem mail adrese referada@umas.hr

NAPOMENA:

Pristupnici/ce koji u ljetnom roku postupka provjere nisu prešli prag za upise na studijske programe ili eliminacijski prag, mogu u postupku provjere za raspisana slobodna mjesta pristupiti u jesenskom roku postupka provjere.

Svi pristupnici/ce moraju prijaviti studij u Postani student u jesenskom roku i donijeti nove prijave za Dodante provjere s pripadajućom dokumentacijom jer se prijave iz ljetnog roka ne uvažavaju.

Svi pristupnici/ce moraju pristupiti svim ispitima jer se bodovi iz ljetnog ispitnog roka ne uvažavaju.

 

Flauta, Klarinet, Saksofon – dodatne provjere

Pravo natjecanja za upis u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih studija Flaute, Klarineta i Saksofona imaju kandidati/kandidatkinje koji zadovoljavaju kriterije za upis prema Općim uvjetima Natječaja kojeg raspisuje  Sveučilište u Splitu. Na studij će se upisati kandidati i kandidatkinje koji postignu najbolji uspjeh u postupku prijava i rangiranja uz poštivanje razredbenog praga te kvota propisanih Općim uvjetima Natječaja.

Dodatne provjere sastoje se od sljedećih elemenata:

A. GLAVNI PREDMET:

 •  FLAUTA, KLARINET, SAKSOFON
  • jedna etida virtuoznog karaktera (iz gradiva završnog razreda srednje glazbene škole).
  • jedno ciklično djelo.
  • sviranje s lista.

Cijeli program izvodi se napamet.

B. PISMENI ISPIT

 • TEORIJA
  • Tonski sustav (oktave). ٠ Bilježenje nota u violinskom i basovskom ključu. ٠ Durske ljestvice, molske ljestvice (harmonijske i melodijske). ٠ Melodijski intervali – uzlazno i silazno. ٠ Durski, molski, smanjeni i povećani kvintakordi, njihovi obrati i mnogostranost u duru i harmonijskom molu. ٠ Septakordi na svim stupnjevima durske ljestvice i harmonijske i melodijske molske ljestvice i njihovi obrati. ٠ Bilježenje notnih vrijednosti i stanki u jednostavnim i složenim mjerama. ٠ Oznake za tempo dinamiku i način izvođenja.
 • DIKTAT
  • Jednoglasni diktat: primjer u stilu bečke klasike.
  • Dvoglasni diktat.
 • SOLFEGGIO
  • Pjevanje s lista zadanog primjera.

BODOVANJE

Bodovi za uspjeh u srednjoj školi računaju se na temelju prosjeka ocjena od 1. do 4. razreda pomnožen sa dva (maksimalno 10 bodova).

Razredbeni prag na pismenom i praktičnom ispitu iznosi 65 bodova.

Eliminacijski faktor je Solfeggio – Diktat.

  maksimalan
broj bodova
Diktat 10
Solfeggio (pjevanje) 10
Teorija 15
Glavni predmet
– Flauta, Klarinet ili Saksofon
55
UKUPNO: 90

 

Slobodna mjesta za rujan za upis u 1. godinu (kvote) - Glazbeni odjel

Odjel za glazbenu umjetnost - sveučilišni prijediplomski studiji

UKUPNO
Gitara 3
Glasovir 3
Glazbena pedagogija 10
Glazbena teorija 5
Gudački instrumenti; smjer: Viola 0
Gudački instrumenti; smjer: Violina 3
Gudački instrumenti; smjer: Violončelo 1
Kompozicija 2
Mandolina 0
Puhački instrumenti; smjer: Flauta 2
Puhački instrumenti; smjer: Klarinet 1
Puhački instrumenti; smjer: Saksofon 0
Solo pjevanje 2
KVOTA ZA HRVATSKE ISELJENIKE
UKUPNO
Glazbena pedagogija, Glazbena teorija, Kompozicija 4
Solo pjevanje i svi instrumentalni studiji Glazbenog odjela 2

Hrvati izvan Republike Hrvatske - uvjeti i postupak prijave 2023.

UPIS HRVATA IZVAN RH

Za kandidate prijavljene za upis u upisnoj kvoti za kandidate Hrvate izvan Republike Hrvatske (pripadnici hrvatske manjine u europskim državama i Hrvati iseljenici u prekomorskim i europskim državama te njihovi potomci) vrijede isti uvjeti upisa u prvu godinu prijeddiplomskih studija za koje je u općem dijelu Natječaja za upis definirana ova kvota, kao i za hrvatske državljane, državljane zemalja članica Europske unije i strance.

Svi opći i posebni uvjeti objavljeni su na web stranici Umjetničke akademije pod rubrikom UPISI

https://www.umas.unist.hr/Upisi/Upisi

Ovi kandidati prvu prijavu obavljaju izvan sustava Postani student podnošenjem potrebne dokumentacije u Studentsku službu Umjetničke akademije ili slanjem poštom preporučeno najkasnije do 31. kolovoza 2023. g. na adresu Glagoljaška 18A, 21000 Split. Kandidati će na e-mail naveden u prijavi primiti obavijest da su dokumenti poslani poštom zaprimljeni.

Za prijavu je potrebno dostaviti slijedeće dokumente:

U izvorniku:

 • ispunjeni prijavni obrazac dostupan na webu: Prijava studijskog programa za Hrvate izvan Republike Hrvatske i studentskoj službi;
 • potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu koju je izdao Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske (Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, ured@hrvatiizvanrh.hr, http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr);

Ovjerene preslike:

 • dokaz o državljanstvu (domovnica za hrvatske državljane odnosno ovjerena preslika putovnice za strane državljane);
 • rodni list;
 • svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole;
 • završnu svjedodžbu srednjoškolskog obrazovanja;
 • potvrda o završnom vanjsko vrednovanom ispitu (za sve kandidate koji su srednju školu završili 2010. g. ili kasnije ukoliko u državi u kojoj je završena srednja škola postoji takav ispit) ;
 • dokaz o promjeni prezimena, u slučaju da je kandidat od trenutka izdavanja svjedodžbi promijenio/-la prezime
 • potvrdu o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije;

Uz dokumente izdane na stranom jeziku, kandidat je dužan priložiti prijevod ovjeren kod ovlaštenoga sudskog tumača.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske trebaju pokrenuti postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije.

U sklopu prijavne dokumentacije kandidati trebaju predati rješenje o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije. Ukoliko u trenutku prijave kandidati neće imati rješenje, dužni su dostaviti potvrdu Agencije o pokrenutom postupku priznavanja inozemne školske kvalifikacije.

Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za potrebe upisa na visoka učilišta kandidati koji ostvare pravo upisa u ovoj upisnoj kvoti trebaju dostaviti u Studentsku službu najkasnije do termina upisa.

Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije u potpunosti je odvojen od postupka prijave studijskih programa na visokim učilištima i važno je pravovremeno se obratiti nadležnoj agenciji kako bi cijeli postupak bio na vrijeme završen. Kandidat je dužan samostalno paralelno provesti oba postupka.

Druga prijava odnosi se na prijavu za Dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti koju su kandidati dužni obaviti pod jednakim uvjetima i u istim rokovima kao i svi ostali kandidati, a kako je to definirano na web stranici pod rubrikom UPISI: https://www.umas.unist.hr/Upisi/Upisi/Prijediplomski-i-integrirani-studij-upis-u-1-godinu/Glazbeni-odjel

Dodatne provjere znanja vještina i sposobnosti kao i rezultati dodatnih provjera biti će prema Kalendaru DPZVS za jesenski rok koji vrijedi za sve kandidate.

Kalendar Dodatnih provjera objavljen je na ovoj stranici.

Rang lista za kandidate koji se upisuju u ovoj kvoti biti će oglašena na web stranici Umjetničke 13. rujna 2023. g. iza 12 sati.

Žalbe na rang listu podnose se osobno u Zagrebačku 3, Split ili na e-mail office@umas.hr do 14. rujna 2023. g. do 12 sati.

Konačna rang lista za kandidate koji se upisuju u ovoj kvoti biti će oglašena na web stranici Umjetničke akademije 18. rujna 2023. g. iza 14 sati.

Upisi za kandidate koji ostvare pravo upisa unutar ove kvote obaviti će se prema Kalendaru DPZVS koji vrijedi za kandidate koji se upisuju preko sustava Postani student.

Kandidati koji nemaju OIB isti su dužni zatražiti od Porezne uprave i potvrdu o istom imati na dan upisa (UPIS BEZ OIB-a NEĆE BITI MOGUĆ!)

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na Umjetničkoj akademiji putem mail adrese referada@umas.hr

 

Posebno nadareni kandidati (bez završene srednje škole)

Iznimno, pravo prijave za upis u I. godinu preddiplomskih studija na Odjelu za glazbenu umjetnost, na instrumentalnim odsjecima imaju i posebno nadareni pristupnici/pristupnice koji nemaju završenu srednju školu uz sljedeće uvjete:

 • moraju imati završene najmanje dvije godine srednje škole,
 • na Dodatnim provjerama iz glavnog predmeta moraju ostvariti maksimalan broj bodova.

Kao i ostali kandidati registraciju za upis na studij obavljaju preko mrežne stranice www.postani-student.hr, a prijavu studija preko iste stranice za njih će obaviti koordinator za državnu maturu Akademije (branka.lazarevic@umas.hr) na temelju odluke prodekana za nastavu Glazbenog odjela.

Kandidat u tu svrhu najkasnije mjesec dana prije prijave Dodatnih provjera, dostavlja prodekanu potrebnu dokumentaciju.

Ovi kandidati, ako se upišu na studij, obvezni su završiti srednjoškolsko obrazovanje najkasnije do upisa u treću godinu studija, položiti ispite Državne mature te predočiti dokaz o tome.

 

Rezultati Dodatnih provjera

Objavljeni su rezultati Dodatnih provjera te uputa za upis brucoša:

Rezultati Dodatnih provjera i upis brucoša

UPISI - rujan

Utorak, 19. 9.

9.00 - 12.00 upis studenata iz jesenskog roka u Studentskoj referadi Umjetničke akademije (Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18A)

UPIS BRUCOŠA - uputa

 

INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na Umjetničkoj akademiji koja je objavila informativne letke na svojim web stranicama https://www.umas.unist.hr/ te putem mail adrese referada@umas.hr