Opći uvjeti upisa

Upis u 1. godinu preddiplomskih i integriranog studija

UVJETI UPISA

Uvjeti za upis:

 1. Položena državna matura (kandidati koji završavaju srednju školu 2010. i dalje),
 2. Uspješno položene Dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti – svi kandidati

Pristupnici i pristupnice moraju izvršiti dvije prijave:

 • Prva prijava je putem sustava www.postani-student.hr. Putem tog sustava prijavljuju se ispiti državne mature (rok za prijavu određuje Ministarstvo) te biraju studiji na koje se žele upisati (izbor željenog studija mora biti napravljen prije druge prijave).
 • Druga prijava je prijava Dodatnih provjera, znanja i vještina koju će kandidat obaviti na Studentskoj referadi Umjetničke akademije u Splitu sukladno općem Kalendaru Dodatnih provjera.

Pristupnici i pristupnice koji su završili četverogodišnju srednju školu prije uvođenja državne mature ili su već položili državnu maturu mogu svoju registraciju i izbor željenog studija putem sustava www.postani-student.hr izvršiti i poslije roka za prijavu ispita državne mature. Preporučamo da to ipak naprave što prije tj. ne čekaju zadnji dan za izbor željenog studija.

Svi pristupnici i pristupnice dužni su se registrirati putem navedene stranice:

 • pristupnici i pristupnice koji 2023. završavaju srednju školu ili su je završili 2010. i kasnije te nisu položili državnu maturu, dužni su prijaviti i položiti ispite državne mature te izabrati željeni studij;
 • pristupnici i pristupnice koji su položili državnu maturu biraju željeni studij;
 • pristupnici i pristupnice koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili prije 2010. za potrebe upisa na Umjetničkoj akademiji u Splitu nisu obvezni polagati državnu maturu, ali obavezno biraju željeni studij;
 • pristupnici i pristupnice koji su svoje srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske obavezno biraju željeni studij. Ispite državne mature prijavljuju samo ako u njihovoj državi postoji državna matura koju nisu položili. Pristupnici i pristupnice koji su svoje srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske uz to moraju obavezno provesti postupak priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije (više o postupku priznavanja možete pronaći na stranici www.studij.hr pod rubrikom SVE O PRIJAVAMA/ZAVRŠIO/LA SAM SREDNJU ŠKOLU U INOZEMSTVU

Molimo sve pristupnike i pristupnice da redovito prate mrežne stranice: www.studij.hr  i www.postani-student.hr, a da se u slučaju bilo kakvih nedoumica ili pitanja oko prijava obrate na adresu e-pošte info.centar@ncvvo.hr ili na mail adresu Studentske referade referada@umas.hr.

Obrazac Prijave za Dodatne provjere znanja vještina i sposobnosti (DPZVS) moći će se preuzeti na Umjetničkoj akademiji u Splitu, Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18a ili se može isprintati ovdje: Prijava za Dodatne provjere

Školarine (participacije) određene su Programskim ugovorom potpisanim između Sveučilišta i Ministarstva te Odlukom Senata o participaciji studenata u troškovima studiranja

Natječaj Sveučilišta u Splitu za upis u 1. godinu

Opći uvjeti - Glazbeni odjel

Uvjeti za upis:

 1. Položena državna matura, razina B (kandidati koji završavaju srednju školu 2010. i dalje),
 2. Uspješno položene Dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti – svi kandidati

Molimo sve kandidate da redovito prate mrežne stranice Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja www.ncvvo.hr i www.postani-student.hr, a da se u slučaju bilo kakvih nedoumica ili pitanja oko prijava obrate na adresu e-pošte ncvvo@ncvvo.hr, spu@azvo.hr ili na mail adresu Studentske referade referada@umas.hr.

UVJETI PRISTUPA DODATNIM PROVJERAMA ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI

Pristupnici i pristupnice prije pristupanja Dodatnim provjerama znanja, vještina i sposobnosti studentskoj referadi predaju sljedeće dokumente:

 • Prijava za Dodatne provjere;
 • Životopis;
 • Liječničko uvjerenje o nepostojanju prepreka za studiranje na Umjetničkoj akademiji, ne starije od tri mjeseca;
 • Potvrdu o laringološkom pregledu (potrebno za studij Solo pjevanja);
 • Vlastite kompozitorske radove u čistopisu u dvije kopije (za studij Kompozicije);
 • Dokaz o uplati troškova Dodatnih provjera:

Svrha: troškovi Dodatnih provjera za 2023.
Iznos: 39,82 eura
IBAN: HR51 2407000 1100569380
Model: 02
Poziv na broj: OIB kandidata


Dokumenti poslani poštom ne uzimaju se u obzir.

Pristupnici i pristupnice koji ne dostave potpunu dokumentaciju ne mogu pristupiti razredbenom postupku.

Obavijesti o strukturi Dodatne provjere i načinu bodovanja na pojedinim studijskim grupama donesene su na odgovarajućima letcima koji se mogu pogledati na web stranicama  www.umas.hr.

Umjetnička akademija garantira anonimnost pristupnika i pristupnica do okončanja Dodatne provjere.

OPĆI UVJETI DODATNIH PROVJERA ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI – ODJEL ZA GLAZBENU UMJETNOST

Maksimalan ukupan broj bodova na razredbenom ispitu je 100:

do 90 bodova dodjeljuje se za uspjeh na Dodatnim provjerama (ispiti iz pojedinačnih predmeta);
do 10 bodova dodjeljuje se za uspjeh u srednjoškolskom obrazovanju (prosjek ocjena od 1. do 4. razreda pomnožen sa dva).

Kandidati i kandidatkinje na teoretskim odsjecima (kompozicija, glazbena teorija i glazbena kultura) koji na razredbenom ispitu od 90 mogućih bodova ostvare manje od 55 bodova nisu prešli razredbeni prag. Kandidati i kandidatkinje na instrumentalnim odsjecima i na solo pjevanju koji na razredbenom ispitu od 90 mogućih bodova ostvare manje od 65 bodova nisu prešli razredbeni prag.

Solfeggio-diktat je eliminacijski faktor za sve profile. Oni kandidati i kandidatkinje koji iz diktata osvoje 0 bodova, eliminiraju se iz razredbenog postupka. Za studij Kompozicije eliminacijski faktor su i vlastiti kompozitorski radovi koji moraju biti pozitivno ocijenjeni.

Pregled bodova za sve smjerove i sve ispitne predmete, objavljuju se na oglasnoj ploči Umjetničke akademije zajedno s rasporedom ispita. Svi kandidati i kandidatkinje moraju prije početka razredbenog ispita pristupiti informativnom razgovoru i konzultaciji s pročelnikom ili pročelnicom odsjeka za koji se prijavljuju. Kandidati i kandidatkinje dužni su na razredbeni ispit ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Svaki kandidat ili kandidatkinja mogu se prijaviti za razredbeni ispit za više smjerova. U tom slučaju podnose prijavu za svaki smjer posebno sa svim prilozima, uključujući i dokaz o uplati troškova razredbenog postupka. Kandidati i kandidatkinje koji nisu stekli pravo upisa mogu se ponovo prijaviti za razredbeni ispit za eventualno nepopunjena mjesta u drugom roku.

Nakon provedbe Dodatnih provjera, a na prijedlog Ispitnog povjerenstva, Vijeće Umjetničke akademije donosi odluku o rezultatima ispita, te na oglasnoj ploči Akademije (Glagoljaška bb) oglašava rang liste svih kandidata i kandidatkinja.

Kandidati i kandidatkinje koji su stekli pravo upisa mogu se upisati u prvu godinu studija na Umjetničkoj akademiji samo u upisnom roku u kojem su se natjecali.

Kandidati i kandidatkinje koji su stekli pravo upisa, a ne upišu se u roku određenom Kalendarom Dodatnih provjera, gube pravo upisa. Na mjesto neupisanih kandidata i kandidatkinja mogu se upisati kandidati i kandidatkinje s “liste čekanja”.

Iz razredbenog postupka eliminirat će se kandidati i kandidatkinje koji ne pristupe razgovoru s pročelnikom ili pročelnicom odsjeka za koji su se prijavili, te svim propisanim ispitima prema objavljenom rasporedu; kandidati i kandidatkinje koji pripreme ispitne programe koji ne odgovaraju zahtjevima razredbenog ispita ili su lakši od propisanih programa; kandidati i kandidatkinje koji narušavaju red i disciplinu prilikom održavanja razredbenog ispita.

Dokumenti kandidata koji nisu prošli razredbeni ispit vraćat će se u roku od sedam dana nakon objave rezultata. Nakon toga Umjetnička akademija ne odgovara za iste.

Kalendar i raspored Dodatnih provjera - Glazbeni odjel - ljetni rok 2024. godina

Ljetni rok:

Četvrtak, 27. 6.

zaključene prijave za upis studija Umjetničke akademije putem sustava www.postani-student.hr

Petak, 28. 6.

od 9 do 12 sati predaja obrasca “Prijava za DPZVS“ s pripadajućim dokumentima u Studentskoj referadi Umjetničke akademije (Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18A)

od 14 sati - eliminacijski ispit iz Solfeggia

Subota, 29. 6.

DPZVS (detaljan raspored biti će naknadno objavljen)

Četvrtak, 4. 7. - objava službenih rezultata DPZVS i rok za žalbu

službeni rezultati DPZVS nakon 12 sati (na web stranici Umjetničke akademije i oglasnoj ploči na lokaciji Glagoljaška 18A)

Žalba na rezultate DPZVS podnosi se na e-mail office@umas.hr ili osobno na adresu Zagrebačka 3, 21000 Split najkasnije do petka, 5. 7.  do 13 sati.

Srijeda, 17. 7. - iza 15 sati

objava konačnih rang lista za upise na studijske programe putem sustava: www.postani-student.hr

UPISI

Četvrtak, 18. 7. i petak, 19. 7.

od 9 do 12 - upisi studenata iz ljetnog roka u Studentskoj referadi Umjetničke akademije (Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18A)

Obavijest o upisima za kandidate koji ostvare pravo upisa u ljetnom roku s detaljnim uputama biti će objavljene na web stranici.

Umjetnička akademija neće uzimati u obzir prijave za DPZVS pristigle poštom.

Pristupnici su dužni podmiriti troškove Dodatnih provjera, znanja vještina i sposobnosti (DPZVS) u iznosu od 39,82 EUR. Potvrdu o podmirenju troškova koja se uplaćuju na žiro račun Akademije priložiti uz Prijavu za Dodatne provjere zajedno sa dokumentima navedenim na Prijavi koja se može preuzeti s web stranice Akademije.

INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na Umjetničkoj akademiji koja je objavila informativne letke na svojim web stranicama https://www.umas.unist.hr/ te putem mail adrese referada@umas.hr.

NAPOMENA:

Pristupnici/ce koji u ljetnom roku postupka provjere nisu prešli prag za upise na studijske programe ili eliminacijski prag, mogu u postupku provjere za raspisana slobodna mjesta pristupiti u jesenskom roku postupka provjere.

Svi pristupnici/ce moraju prijaviti studij u Postani student u jesenskom roku i donijeti nove prijave za Dodante provjere s pripadajućom dokumentacijom jer se prijave iz ljetnog roka ne uvažavaju.

Svi pristupnici/ce moraju pristupiti svim ispitima jer se bodovi iz ljetnog ispitnog roka ne uvažavaju.

Glazbena teorija, Kompozicija – dodatne provjere

Pravo natjecanja za upis u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih studija Glazbene teorije i Kompozicije imaju kandidati/kandidatkinje koji zadovoljavaju kriterije za upis prema Općim uvjetima Natječaja kojeg raspisuje  Sveučilište u Splitu. Na studij će se upisati kandidati i kandidatkinje koji postignu najbolji uspjeh u postupku prijava i rangiranja uz poštivanje razredbenog praga te kvota propisanih Općim uvjetima Natječaja.

Dodatne provjere sastoje se od sljedećih elemenata:

PISMENI ISPIT

 • TEORIJA
  • Tonski sustav (oktave).
  • Bilježenje nota u violinskom, basovskom, sopranskom, altovskom i tenorskom ključu.
  • Durske ljestvice, prirodne, harmonijske i melodijske molske ljestvice.
  • Dorski, frigijski, lidijski, miksolidijski i eolski način.
  • Melodijski intervali – ulazno i silazno.
  • Durski, molski, smanjeni i povećani kvintakordi, njihovi obrati i mnogostranost u duru i harmonijskom molu.
  • Septakordi na svim stupnjevima durske ljestvice te harmonijske i melodijske molske ljestvice i njihovi obrati.
  • Bilježenje notnih vrijednosti i stanki u jednostavnim i složenim mjerama.
  • Oznake za tempo, dinamiku i način izvođenja.
 • SOLFEGGIO – DIKTAT
  • Jednoglasni diktat – niz tonova jednakog trajanja, u intervalima do oktave, u srednjem registru.
  • Zapis intervala na zadanom tonu.
  • Zapis akorada (kvintakorda i obrata, dominantnog septakorda i obrata, sporednih septakorda) na zadanom tonu.
  • Jednoglasni diktat: primjer u stilu baroka ili bečke klasike.
  • Dvoglasni diktat: primjer vokalno-polifonog tipa.
  • Diktat na jednom tonu: primjer jednostavnije ritamske strukture.
 • HARMONIJA
  • Četveroglasna harmonizacija zadanoga neobilježenog basa.
  • Četveroglasna harmonizacija zadanoga soprana.
 • KONTRAPUNKT
  • Na zadani cantus firmus izraditi u drugom i trećem glasu kombinaciju vrsta.
  • Na zadani cantus firmus izraditi u drugom i trećem glasu contrapunctum floridum.

PRAKTIČNI ISPIT

 • SOLFEGGIO
  • Pjevanje s lista primjera iz glazbene literature baroka ili bečke klasike.
 • HARMONIJA NA KLAVIRU
  • Izvedba četveroglasne harmonizacije zadanog soprana – bez priprave
  • Izvedba četveroglasne modulacije sa zadanim tonalitetima – bez priprave.
 • KLAVIR
  • Jedna etida – J. B. Cramer: III ili IV svezak, C. Czerny: op. 740  ili teža od ovih.
  • J. S. Bach: Jedna troglasna invencija (osim br. 6 i 15), Tri stavka (Allemande, Sarabande, Gigue) Francuske suite ili Preludij i fuga iz Das Wohltemperierte Klavier
  • Jedna cijela sonata W. A. Mozarta (osim K.V. 545) ili L. van Beethovena (osim op. 49).

Program nije nužno izvoditi napamet.

BODOVANJE

Bodovi za uspjeh u srednjoj školi računaju se na temelju prosjeka ocjena od 1. do 4. razreda pomnožen sa dva (maksimalno 10 bodova).

Razredbeni prag na pismenom i praktičnom ispitu iznosi 55 bodova.

Eliminacijski faktor je Solfeggio – Diktat za studij Glazbene teorije i studij Kompozicije.

Za studij Kompozicije eliminacijski faktor su i vlastiti kompozitorski radovi koje kandidati i kandidatkinje dostavljaju u Studentsku referadu uz Prijavu za Dodatne provjere.

  maksimalan
broj bodova
Diktat 15
Solfeggio (pjevanje) 15
Klavir 15
Teorija 10
Harmonija 15
Harmonija na klaviru 10
Kontrapunkt 10
UKUPNO: 90

Plan upis u 1. godinu (kvote) - Glazbeni odjel

Odjel za glazbenu umjetnost - sveučilišni prijediplomski studiji

UKUPNO
Gitara 3
Glasovir 4
Glazbena pedagogija 12
Glazbena teorija 6
Gudački instrumenti; smjer: Viola 2
Gudački instrumenti; smjer: Violina 4
Gudački instrumenti; smjer: Violončelo 2
Kompozicija 2
Mandolina 3
Puhački instrumenti; smjer: Flauta 2
Puhački instrumenti; smjer: Klarinet 2
Puhački instrumenti; smjer: Saksofon 2
Solo pjevanje 3
   
   
   

Rezultati Dodatnih provjera

Rezultati Dodatnih provjera te uputa za upis brucoša koji steknu pravo upisa u 1. godinu studija objavljuju se na ovom mjestu.

UPISI - srpanj 2024

Četvrtak, 18. 7. i petak, 19. 7.

od 9 do 12 - upisi studenata iz ljetnog roka u Studentskoj referadi Umjetničke akademije (Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18A)

Obavijest o upisima za kandidate koji ostvare pravo upisa u ljetnom roku s detaljnim uputama biti će objavljene na web stranici.

INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na Umjetničkoj akademiji koja je objavila informativne letke na svojim web stranicama https://www.umas.unist.hr/ te putem mail adrese referada@umas.hr.

NAPOMENA:

Pristupnici/ce koji u ljetnom roku postupka provjere nisu prešli prag za upise na studijske programe ili eliminacijski prag, mogu u postupku provjere za raspisana slobodna mjesta pristupiti u jesenskom roku postupka provjere.

Svi pristupnici/ce moraju prijaviti studij u Postani student u jesenskom roku i donijeti nove prijave za Dodante provjere s pripadajućom dokumentacijom jer se prijave iz ljetnog roka ne uvažavaju.

Svi pristupnici/ce moraju pristupiti svim ispitima jer se bodovi iz ljetnog ispitnog roka ne uvažavaju.