AKADEMIJSKO VIJEĆE

Zadaće Akademijskog vijeća

Akademijsko vijeće donosi odluke o pitanjima značajnim za nastavni, umjetnički i znanstveni rad. Pokreće postupak donošenja nastavnih programa, brine o njihovoj provedbi te o kvaliteti studija. Pokreće i provodi postupak izbora u umjetničko-nastavna, znanastveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i na odgovarajuća radna mjesta. Bira i razrješava dekana i prodekane te donosi Statut Akademije i druge opće akte. Usto utvrđuje unutarnji ustroj radnih mjesta i bira predstavnike Akademije u tijelima Sveučilišta. Donosi Etički kodeks te razmatra i usvaja godišnje izvješće dekana. Odlučuje o pitanjima od posebnog interesa za studente. Raspravlja o financijskim izvješćima i završnom računu. Osniva povjerenstva u skladu sa Statutom. Surađuje s domaćim i inozemnim ustanovama i organizacijama. Odlučuje o izdavačkoj djelatnosti i daje mišljenje o nabavi, postavljanju i uporabi kapitalne opreme na Akademiji.

 

Članovi Akademijskog vijeća

Akademijsko vijeće čine:

  • dekan;
  • svi redoviti profesori, izvanredni profesori i docenti te dva predstavnika predavača, viših predavača, korepetitora i viših korepetitora, i dva predstavnika asistenata i viših asistenata;
  • studenti (studenti čine 15 % od ukupnog broja članova Akademijskog vijeća).

 

Sjednice Akademijskog vijeća

Sjednice Akademijskog vijeća priprema i saziva dekan, a održavaju se uživo ili u elektroničkom obliku. Zapisnici sjednica dostupni su ovdje.