ZAVRŠETAK PRIJEDIPLOMSKOG STUDIJA

STUDIJSKI PROGRAMI KOJI IMAJU ZAVRŠNI ISPIT

  • Slikarstvo
  • Kiparstvo
  • Film i video
  • Likovna kultura i likovna umjetnost
  • Gluma

PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOG RADA

Obranu završnog rada student prijavljuje uz suglasnost mentora.

Prije pristupanja obrani potrebno je položiti sve ispite (ocjene moraju biti evidentirane u Studomatu i Indexu).

Javiti se u Studentsku referadu radi prijave obrane, najkasnije 10 dana prije definiranog datuma obrane.

Prijava u referadi

1.U referadi je potrebno predati:

a) Uredno popunjen obrazac za prijavu obrane (preuzima se u referadi)

b) Indeks (za studente koji imaju indeks)

2. Na e-mail Studentske referade referada@umas.hr poslati datum obrane, ime mentora i naziv završne radnje na hrvatskom i engleskom jeziku.

Prijava knjižnici

Potrebno na e-mail knjiznicaumas@gmail.com poslati završni rad u elektronskom obliku (na CD-u, u pdf formatu), te zatražiti  potvrdu o razduženju koja se šalje na e-mail referade, te je nije potrebno preuzimati u knjižnici.

STUDIJSKI PROGRAMI BEZ ZAVRŠNOG ISPITA

  • svi studiji Odjela za glazbenu umjetnost
  • Dizajn vizualnih komunikacija

Nakon polaganja zadnjeg ispita javiti se u Studentsku referadu radi popunjavanja obrazaca i dobivanja Potvrde o završetku studija! Sve ocjene moraju biti evidentirane preko studomata i u indexu!

U slučaju pitanja obratite se studentskoj referadi ili na e-mail referada@umas.hr.

Ispuniti anketu - SVI

Anketa - Studentsko vrednovanje cjelokupne razine studija 2024.