ŠKOLARINE – PARTICIPACIJE

Odluka Sveučilišta u Splitu o participaciji studenata u troškovima studija za ak. god.  2023./2024.

Odluka Ministarstva znanosti i visokog obrazovanja o financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u ak. god. 2022./2023.

 

Odluka Senata o produljenju važenja Odluke o participaciji studenata o troškovima studija za ak. god. 2019.2020., 2020. 2022. i 2021. i 2022. od 16. srpnja 2020.

Odluka Senata o trećem upisu nepoloženog predmeta u ak. god. 2022./2023.

Dopuna Odluke o participaciji (27. svibnja 2021.) – (neplaćanje participacije za nepoložen završni rad/ispit ili diplomski rad/ispit) 

Odluka Sveučilišta (24. rujna 2020.) – (neplaćanje participacije za nepoložen jedan ispit, upis predmeta po treći put, produženje roka za predaju završnih i diplomskih)

Odluka o participaciji studenata u troškovima studija za ak.godinu 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022. (16. srpnja 2020.)

Odluka Sveučilišta u Splitu od 12. srpnja 2019. godine o participaciji studenata u troškovima studija za akademske 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.

Odluka o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u ak.god. 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.

.

Školarine – participacije u ak. godini 2017./2018. Odluka Senata Sveučilišta u Splitu – travanj 2017

Školarine – participacije u ak. godini 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. Odluka Senata Sveučilišta u Splitu travanj 2016.

Školarine – participacije u ak. godini 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. – Odluka Senata Sveučulišta u Splitu od 17. rujna 2012. godine

.

Odluka Vlade Republike Hrvatske o subvenciji troškova za redovite studente prve godine studija na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u ak. god. 2012./2013.

Upis drugog studija – Dopis Sveučilišta u Splitu

Loading...