ZAVRŠETAK DIPLOMSKOG I INTEGRIRANOG STUDIJA

PRIJAVA OBRANE DIPLOMSKOG/MAGISTARSKOG RADA

Obranu diplomskog/magistarskog rada student prijavljuje uz suglasnost mentora.

Prije pristupanja obrani Diplomskog ispita, Magistarskog rada ili Glavnog predmeta 9 i 10 položiti sve ispite (ocjene moraju biti evidentirane u Studomatu i Indexu).

Nakon što je student položio SVE ispite osim Diplomskog ispita/Magistarskog rada/Glavnog predmeta 9 i 10 javlja se u Studentsku referadu radi prijave obrane, najkasnije 10 dana prije definiranog datuma obrane.

Prijava u referadi

1.U referadi je potrebno predati:

a) Uredno popunjen obrazac za prijavu obrane (preuzima se u referadi)

b) Indeks (za studente koji imaju indeks)

2. Na e-mail Studentske referade referada@umas.hr poslati datum obrane, ime mentora i naziv diplomske radnje na hrvatskom i engleskom jeziku. Solo pjevači i instrumentalisti obavezno dostavljaju i program diplomskog koncerta.

Prijava knjižnici

Potrebno na e-mail knjiznicaumas@gmail.com poslati diplomski/magistarski rad u elektronskom obliku (na CD-u, u pdf formatu), te zatražiti  potvrdu o razduženju koja se šalje na mail referade, te je nije potrebno preuzimati u knjižnici.
U slučaju pitanja obratite se studentskoj referadi ili na e-mail: referada@umas.hr.