Dizajn vizualnih komunkacija – dodatne provjere

Pravo natjecanja za upis u I. godinu sveučilišnog preddiplomskog studija Dizajna vizualnih komunikacija imaju kandidatkinje/kandidati koji zadovoljavaju kriterije za upis prema Općim uvjetima Natječaja koji raspisuje Sveučilište u Splitu. Na studij će se upisati kandidatkinje i kandidati koji postignu najbolji uspjeh u postupku prijava i rangiranja uz poštivanje razredbenog praga te kvota propisanih Općim uvjetima Natječaja.

Dodatne provjere sastoje se od sljedećih elemenata:

MAPA

Na Odsjeku za dizajn vizualnih komunikacija mapa radova sastoji se od najmanje: 30 radova iz područja vizualnih komunikacija: – grafičkog dizajna, tipografije, ilustracije, stripa, animacije, dizajna za interaktivne medije, te 10 fotografija. Preporuča se da crteži, fotografije i radovi iz grafičkog oblikovanja budu na standardnim formatima (do formata A3). Ako kandidat/-kinja ima realizirane radove neka priloži original. Zanima nas i kreativni proces, stoga su poželjne skice i komentari uz priložene radove.

 •  mapa treba biti do formata 50 x 70 cm. Na mapi i kao i na radovima ne smije biti ime kandidata kako bi se provelo načelo anonimnosti razredbenog ispita.
 •  Mape pregledava i ocjenjuje Ispitno povjerenstvo. Mapa radova je eliminatorni faktor ispita, procjenom mape radova povjerenstvo odsjeka odabire kandidatkinje i kandidate koji mogu pristupiti drugom krugu dodatnih provjera.

Kandidati i kandidatkinje predaju mape radova u prostorijama odsjeka Dizajna vizualnih komunikacija Umjetničke akademije u Splitu, Zagrebačka 3, u roku predviđenom pravilima razredbenog postupka.

Mape će se vratiti nakon objavljivanja rezultatata.

PRAKTIČNI ISPIT

 • praktični rad (3 zadatka) donosi do 60 bodova (vizualizacija pojma i dva zadatka iz grafičkog oblikovanja)
  Kvalitete koje očekujemo od kandidata/kandidatkinja su prije svega sposobnost kreativnog vizualnog razmišljanja i izražavanja. Očekuje se sposobnost analitičkog promišljanja i rješavanja problema.
 • pismeni ispit iz opće i likovne kulture donosi do 20 bodova
 • razgovor s kandidatom/kandidatkinjom donosi do 15 bodova
 • uspjeh u školi donosi do 5 bodova (prosjek ocjena od 1. do 4.)
 • ocjena mape radova – eliminacijski faktor (+ ili -) 0 bodova

Uspjeh na ispitu određuje se zbrajanjem bodova u navedenim kategorijama. Na ispitu je moguće postići najviše 100 bodova. Razredbeni prag iznosi 50 bodova.

Za praktični dio ispita potreban je slijedeći crtački pribor:

 • olovke, olovke u boji, tuš, pero, kist, kao i ostali crtački pribor koji kandidat/kandidatkinja želi koristiti;
 • više različitih papira za crtanje (format A3);
 • trokut, škare i ljepilo za papir.
 • kolažni papir, novinski/magazinski papiri za korištenje u kolažiranju

PREPORUČENA LITERATURA:

 • J. Damjanov, Likovna umjetnost I i II, Školska knjiga, Zagreb, 1976.
 • F. Vukić, Stoljeće hrvatskog dizajna, Meandar, Zagreb 1996.
 • Fragmenti dizajnerske povijesti — dokumenti vol.1, ur. Marko Golub, HDD, Zagreb, 2019.

DODATNA LITERATURA:

 • V. Papanek, Dizajn za stvarni svijet, Nakladni zavod MM, Split 1973.
 • G. Keller, Dizajn, Vjesnik agencija za marketing, Zagreb 1975.
 • J. de Noblet, Dizajn, Golden marketing, Zagreb 1999.
 • Robert Bringhurst, Elementi tipografskog stila, HDD, Zagreb 2018.
 • Ivica Mitrović, Dizajniranje novih medijaDizajn i novi medijihrvatski kontekst (1995–2010), DVK UMAS, Split 2012.

WEB IZVORI

 • dizajn.hr
 • www.eyemagazine.com
 • designobserver.com
Loading...