Opći uvjeti upisa Odjela za kazališnu umjetnost – preddiplomski sveučilišni studij glume

OPĆI UVJETI UPISA

Pristupnici i pristupnice moraju izvršiti dvije prijave:

 • Prva prijava je putem sustava www.postani-student.hr. Putem tog sustava prijavljuju se ispiti državne mature (rok za prijavu određuje Ministarstvo) te biraju studije na koje se žele upisati (krajnji rok za izbor željenog studija je sedam dana prije druge prijave).
 • Druga prijava je prijava Dodatnih provjera, znanja i vještina koju će kandidat obaviti na Studentskoj referadi Umjetničke akademije u Splitu sukladno općem Kalendaru Dodatnih provjera kojeg se može pogledati na web stranici Akademije.

Kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu prije uvođenja državne mature ili su već položili državnu maturu mogu svoju registraciju i izbor željenog studija putem sustava www.postani-student.hr izvršiti i poslije rok za prijavu ispita državne mature. Preporučamo da to ipak naprave što prije tj. ne čekaju zadnji dan za izbor željenog studija.

Svi pristupnici i pristupnice dužni su se registrirati putem navedene stranice:

 • pristupnici i pristupnice koji završavaju srednju školu ili su je završili 2010. i kasnije te nisu položili državnu maturu, dužni su prijaviti ispite državne mature te izabrati željeni studij;
 • pristupnici i pristupnice koji su položili državnu maturu biraju željeni studij;
 • pristupnici i pristupnice koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili prije 2010. za potrebe upisa na Umjetničkoj akademiji u Splitu nisu obvezni polagati državnu maturu, ali obavezno biraju željeni studij;
 • pristupnici i pristupnice koji su svoje srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske obavezno biraju željeni studij. Ispite državne mature prijavljuju samo ako u njihovoj državi postoji državna matura koju nisu položili.

Uvjeti za upis:

 1. Položena državna matura, Hrvatski jezik i Strani jezik razina A, Matematika razina B (kandidati koji završavaju srednju školu 2010. i dalje),
 2. Uspješno položene Dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti – svi kandidati

Molimo sve kandidate da redovito prate mrežne stranice Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja www.ncvvo.hr i www.postani-student.hr, a da se u slučaju bilo kakvih nedoumica ili pitanja oko prijava obrate na adresu e-pošte ncvvo@ncvvo.hr, spu@azvo.hr ili na mail adresu Studentske referade referada@umas.hr.

UVJETI PRISTUPA DODATNIM PROVJERAMA ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI

Pristupnici i pristupnice prije pristupanja Dodatnim provjerama znanja, vještina i sposobnosti studentskoj referadi predaju sljedeće dokumente:

 • Prijava za Dodatne provjere 2021
 • životopis;
 • liječničko uvjerenje o nepostojanju prepreka za studiranje na studijskom programu Gluma Umjetničke akademije, ne starije od tri mjeseca;
 • popis radova s osnovnim podacima po vlastitom izboru, a obvezno: dva monologa i tri recitacije  – obrazac će biti dostupan i na Akademiji, a može se isprintati i ovdje: Obrazac monolozi-pjesme;
 • dokaz o uplati troškova razredbenog postupka na IBAN HR51 2407000 1100569380, model HR02, poziv na broj: OIB, svrha uplate: “troškovi DPZVS”.

Dokumenti poslani poštom ne uzimaju se u obzir.

Pristupnici i pristupnice koji ne dostave potpunu dokumentaciju ne mogu pristupiti razredbenom postupku.

Obavijesti o strukturi Dodatne provjere i načinu bodovanja na pojedinim studijskim grupama donesene su na odgovarajućima letcima koji se mogu pogledati na web stranicama www.umas.hr.

Umjetnička akademija garantira anonimnost pristupnika i pristupnica do okončanja Dodatne provjere.

 

OPĆI UVJETI DODATNIH PROVJERA ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI

ODSJEK ZA GLUMU

 1. Širi izbor

U širem  izboru kandidati izvode dva napamet naučena i pripremljena monologa kao i tri recitacije po osobnom izboru pred razredbenim povjerenstvom. Nakon procjene sposobnosti kandidata za projekciju vlastite osobnosti kroz glumački zadatak, prenošenja misaonih i emotivnih aspekata književnog predloška na publiku te njihovih glasovnih mogućnosti, govornih sposobnosti i tjelesne koordinacije, članovi povjerenstva ocjenjuju kandidate ocjenama „prošao u uži izbor“ i „nije prošao u uži izbor“. U uži izbor ulaze kandidati koji od svih članova povjerenstva dobiju ocjenu „prošao u uži izbor“.

 1. Uži izbor

Kandidati u užem izboru pojedinačno rade s članovima razredbenog povjerenstva na monolozima i recitacijama prikazanim u širem izboru (gluma), na novim literarnim sadržajima zatvorene forme (scenski govor), pristupaju provjeri orijentacije u prostoru i tjelesne koordinacije (scenski pokret), provjeri sluha i osjećaja za ritam, testu opće kulture te psihološkom (motivacijskom) testu.  Nakon ovoga rada pristupaju završnom razredbenom ispitu pred povjerenstvom, izvodeći jedan od pripremljenih monologa.

Elementi postupka užeg izbora boduju se kako slijedi:

 1. Uspjeh u srednjoj školi – maksimalno 25 bodova
 2. Test opće kulture – maksimalno 50 bodova
 3. Gluma – maksimalno 125 bodova
 4. Scenski govor – maksimalno 125 bodova
 5. Scenski pokret – maksimalno 125 bodova
 6. Sluh i ritam – maksimalno 25 bodova
 7. Motivacijski test – maksimalno 25 bodova.

U drugom razredbenom krugu (uži izbor) maksimalan broj bodova je 500. Kandidati s više od 300 bodova prelaze upisni prag. Prvih osam kandidata s najvišim brojem bodova iznad upisnog praga stječe pravo upisa u prvu godinu.

Nakon provedbe Dodatnih provjera, a na prijedlog Ispitnog povjerenstva, Vijeće Umjetničke akademije donosi odluku o rezultatima ispita, te na oglasnoj ploči Akademije (Glagoljaška 18A) oglašava rang liste svih kandidata i kandidatkinja.

Kandidati i kandidatkinje koji su stekli pravo upisa mogu se upisati u prvu godinu studija na Umjetničkoj akademiji samo u upisnom roku u kojem su se natjecali.

Kandidati i kandidatkinje koji su stekli pravo upisa, a ne upišu se u roku određenom Kalendarom Dodatnih provjera, gube pravo upisa. Na mjesto neupisanih kandidata i kandidatkinja mogu se upisati kandidati i kandidatkinje s “liste čekanja”.

Loading...