OPĆI UVJETI UPISA ZA SVE STUDIJE ODJELA ZA GLAZBENU UMJETNOSTI

Opći uvjeti upisa za sve preddiplomske studije Odjela za glazbenu umjetnost

Pristupnici i pristupnice moraju izvršiti dvije prijave:

 • Prva prijava je putem sustava www.postani-student.hr. Putem tog sustava prijavljuju se ispiti državne mature (rok za prijavu određuje Ministarstvo) te biraju studije na koje se žele upisati (krajnji rok za izbor željenog studija je sedam dana prije druge prijave).
 • Druga prijava je prijava Dodatnih provjera, znanja i vještina koju će kandidat obaviti na Studentskoj referadi Umjetničke akademije u Splitu sukladno općem Kalendaru Dodatnih provjera kojeg se može pogledati na web stranici Akademije.

Kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu prije uvođenja državne mature ili su već položili državnu maturu mogu svoju registraciju i izbor željenog studija putem sustava www.postani-student.hr izvršiti i poslije rok za prijavu ispita državne mature. Preporučamo da to ipak naprave što prije tj. ne čekaju zadnji dan za izbor željenog studija.

Svi pristupnici i pristupnice dužni su se registrirati putem navedene stranice:

 • pristupnici i pristupnice koji završavaju srednju školu ili su je završili 2010. i kasnije te nisu položili državnu maturu, dužni su prijaviti ispite državne mature te izabrati željeni studij;
 • pristupnici i pristupnice koji su položili državnu maturu biraju željeni studij;
 • pristupnici i pristupnice koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili prije 2010. za potrebe upisa na Umjetničkoj akademiji u Splitu nisu obvezni polagati državnu maturu ali obavezno biraju željeni studij;
 • pristupnici i pristupnice koji su svoje srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske obavezno biraju željeni studij. Ispite državne mature prijavljuju samo ako u njihovoj državi postoji državna matura koju nisu položili.

Uvjeti za upis:

 1. Položena državna matura, razina B (kandidati koji završavaju srednju školu 2010. i dalje),
 2. Uspješno položene Dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti – svi kandidati

Molimo sve kandidate da redovito prate mrežne stranice Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja www.ncvvo.hr i www.postani-student.hr, a da se u slučaju bilo kakvih nedoumica ili pitanja oko prijava obrate na adresu e-pošte ncvvo@ncvvo.hr, spu@azvo.hr ili na mail adresu Studentske referade referada@umas.hr.

UVJETI PRISTUPA DODATNIM PROVJERAMA ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI

Pristupnici i pristupnice prije pristupanja Dodatnim provjerama znanja, vještina i sposobnosti studentskoj referadi predaju sljedeće dokumente:

 • Prijava za Dodatne provjere;
 • Životopis;
 • Liječničko uvjerenje o nepostojanju prepreka za studiranje na Umjetničkoj akademiji, ne starije od tri mjeseca;
 • Potvrdu o laringološkom pregledu (potrebno za studij Solo pjevanja);
 • Vlastite kompozitorske radove u čistopisu u dvije kopije (za studij Kompozicije);
 • Dokaz o uplati troškova Dodatnih provjera na IBAN HR51 2407000 1100569380, model HR02, poziv na broj: OIB, svrha uplate: “troškovi DPZVS”.

Dokumenti poslani poštom ne uzimaju se u obzir.

Pristupnici i pristupnice koji ne dostave potpunu dokumentaciju ne mogu pristupiti razredbenom postupku.

Obavijesti o strukturi Dodatne provjere i načinu bodovanja na pojedinim studijskim grupama donesene su na odgovarajućima letcima koji se mogu pogledati na web stranicama  www.umas.hr.

Umjetnička akademija garantira anonimnost pristupnika i pristupnica do okončanja Dodatne provjere.

OPĆI UVJETI DODATNIH PROVJERA ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI – ODJEL ZA GLAZBENU UMJETNOST

Maksimalan ukupan broj bodova na razredbenom ispitu je 100:

 • do 90 bodova dodjeljuje se za uspjeh na Dodatnim provjerama (ispiti iz pojedinačnih predmeta);
 • do 10 bodova dodjeljuje se za uspjeh u srednjoškolskom obrazovanju (prosjek ocjena od 1. do 4. razreda pomnožen sa dva).

Kandidati i kandidatkinje na teoretskim odsjecima (kompozicija, glazbena teorija i glazbena kultura) koji na razredbenom ispitu od 90 mogućih bodova ostvare manje od 55 bodova nisu prešli razredbeni prag. Kandidati i kandidatkinje na instrumentalnim odsjecima i na solo pjevanju koji na razredbenom ispitu od 90 mogućih bodova ostvare manje od 65 bodova nisu prešli razredbeni prag.

Solfeggio-diktat je eliminacijski faktor za sve profile. Oni kandidati i kandidatkinje koji iz diktata osvoje 0 bodova, eliminiraju se iz razredbenog postupka. Za studij Kompozicije eliminacijski faktor su i vlastiti kompozitorski radovi koji moraju biti pozitivno ocijenjeni.

Pregled bodova za sve smjerove i sve ispitne predmete, objavljuju se na oglasnoj ploči Umjetničke akademije zajedno s rasporedom ispita. Svi kandidati i kandidatkinje moraju prije početka razredbenog ispita pristupiti informativnom razgovoru i konzultaciji s pročelnikom ili pročelnicom odsjeka za koji se prijavljuju. Kandidati i kandidatkinje dužni su na razredbeni ispit ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Svaki kandidat ili kandidatkinja mogu se prijaviti za razredbeni ispit za više smjerova. U tom slučaju podnose prijavu za svaki smjer posebno sa svim prilozima, uključujući i dokaz o uplati troškova razredbenog postupka. Kandidati i kandidatkinje koji nisu stekli pravo upisa mogu se ponovo prijaviti za razredbeni ispit za eventualno nepopunjena mjesta u drugom roku.

Nakon provedbe razredbenog postupka, a na prijedlog Ispitnog povjerenstva, Vijeće Umjetničke akademije donosi odluku o rezultatima ispita, te na oglasnoj ploči Akademije (Glagoljaška bb) oglašava rang liste svih kandidata i kandidatkinja.

Kandidati i kandidatkinje koji su stekli pravo upisa mogu se upisati u prvu godinu studija na Umjetničkoj akademiji samo u upisnom roku u kojem su se natjecali.

Kandidati i kandidatkinje koji su stekli pravo upisa, a ne upišu se u roku određenom Kalendarom Dodatnih provjera, gube pravo upisa. Na mjesto neupisanih kandidata i kandidatkinja mogu se upisati kandidati i kandidatkinje s “liste čekanja”.

Iz razredbenog postupka eliminirat će se kandidati i kandidatkinje koji ne pristupe razgovoru s pročelnikom ili pročelnicom odsjeka za koji su se prijavili, te svim propisanim ispitima prema objavljenom rasporedu; kandidati i kandidatkinje koji pripreme ispitne programe koji ne odgovaraju zahtjevima razredbenog ispita ili su lakši od propisanih programa; kandidati i kandidatkinje koji narušavaju red i disciplinu prilikom održavanja razredbenog ispita.

Dokumenti kandidata koji nisu prošli razredbeni ispit vraćat će se u roku od sedam dana nakon objave rezultata. Nakon toga Umjetnička akademija ne odgovara za iste.

Posebni uvjeti upisa po studijima (Dodatne provjere):

 

Loading...