LIKOVNA KULTURA I LIKOVNA UMJETNOST – POSEBNI UVJETI UPISA U 1. GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA

Uvjeti za upis:

Na prijemni ispit diplomskog studija Likovne kulture i likovne umjetnosti na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu  mogu se prijaviti studenti koji su završili preddiplomski studij Likovne kulture i likovnih umjetnosti  te studenti koji su završili srodan  preddiplomski  (ili integrirani) sveučilišni  studij  u  Republici  Hrvatskoj (Umjetnička  akademija Sveučilišta  u  Splitu,  Akademija  likovnih  umjetnosti  Sveučilišta  u  Zagrebu,  Akademija  primijenjenih  umjetnosti  Sveučilišta  u  Rijeci, Umjetnička  akademija  Sveučilišta  J. J. Strossmayer  u  Osijeku,  Tekstilno-tehnološki fakultet, Arhitektonski fakultet, Učiteljski  fakultet, Grafički  fakultet, Filozofski fakultet – Odsjek za povijest umjetnosti) ili u inozemstvu.

Pristupnici sa srodnih studija polažu pisani test iz povijesti umjetnosti. Navedeni ispit je eliminacijskog karaktera i ne ulazi u ukupan zbroj bodova.

Nakon objave liste pristupnika koji su prošli test iz povijesti umjetnosti, isti pristupaju prijemnom ispitu.

Prijemni ispit diplomskog studija Likovne kulture i likovne umjetnosti na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu sastoji se od: pregleda mape radova, pisanja eseja s temom iz područja povijesti i teorije umjetnosti te razgovora sa kandidatom.

  • Mapa radova sastoji se od radova kandidata/kandidatkinje iz područja likovnih umjetnosti; slikarstva, grafike, kiparstva, filma i videa. Mapa mora sadržavati najmanje dvadeset pet (25) radova te CD ili DVD sa kvalitetnim snimkama istih radova kao i onih radova koje zbog svoje veličine ili vrste materijala nije bilo moguće prezentirati u originalu.
  • Pisani esej, na odabranu temu ili teme, pruža uvid povjerenstvu o osposobljenosti kandidata za kompetentno izražavanje i elaboriranje teme iz područja likovnih umjetnosti te njene moguće uloge i primjene u širem kontekstu.
  • Razgovorom se propituje motivacija za studij, razgovara se o radovima predanim u mapi, eseju, analiziraju radovi iz područja likovnih umjetnosti.

 

DIPLOMSKI STUDIJ Test iz Povijesti umjetnosti * OCJENA 1. STUPNJA MAPA ESEJ RAZGOVOR UKUPNO
LIKOVNA KULTURA
I LIKOVNA UMJETNOST
min. 50% max. 20 min. 10
max. 20
min. 10
max. 20
min. 20
max. 40
min. 50
max. 100

* Pisani test iz povijesti umjetnosti (pismeni), eliminacijskog je karaktera i ne ulazi u ukupan zbir bodova, a polažu ga svi pristupnici sa srodnih studija. Minimum je 50% točnih odgovora.

Uspjeh na ispitu određuje se zbrajanjem bodova u navedenim kategorijama. Na ispitu je moguće postići najviše 100 bodova. Razredbeni prag iznosi 50 bodova.

Primljeni kandidati i kandidatkinje, pristupnici sa srodnih studija, dužni su tijekom diplomskog studija položiti kolegije onog profila za koje, nakon uvida u priloženu dokumentaciju ECTS koordinator/predstojnik odsjeka zaključi da su u prethodnom školovanju bili nedovoljno zastupljeni.

Loading...