22. ožujka 2023.

Natječaj za prijem na radno mjesto

UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU

objavljuje

N A T J E Č A J (m/ž)

za prijem na radno mjesto

  1. Administrativni radnik u tajništvu – radno mjesto I. vrste, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

Uvjeti:

  • VSS, pravnog smjera
  • radno iskustvo od najmanje 1 (jedne) godine na pravnim poslovima
  • poznavanje rada na računalu

Mjesto rada: Split

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • presliku osobne iskaznice i domovnice
  • presliku diplome Pravnog fakulteta
  • potvrdu o radnom iskustvu od najmanje 1 (jedne) godine na pravnim poslovima (potvrda poslodavca/ugovor o radu)
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariju od mjesec dana),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).

U prijavi na javni natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, adresa, broj tel/mob, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidat koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu posebnim propisom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, a kojima dokazuje svoje pravo prednosti. Takvi kandidati ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17., 98/19., 84/21), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju predviđene člankom 103. predmetnog zakona. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Umjetnička akademija zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom i/ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervjuu, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj. Poziv za provjeru znanja/intervju kandidatima se šalje putem e-maila.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Umjetnička akademija u Splitu može koristiti, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se najkasnije u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u ˝Narodnim novinama˝, neposredno ili poštom na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split s naznakom: »Za natječaj – Administrativni tajnik«.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju i koja je vlastoručno potpisana od kandidata. Kandidat koji ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Kandidati mogu priložiti preslike dokumenata, a izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je predočiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata putem web stranice Umjetničke akademije u Splitu na sljedećoj poveznici: https://www.umas.unist.hr/Akademija/Poslovanje/Natjecaji.

Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web-stranici Umjetničke akademije u Splitu.

Ciljevi