22. prosinca 2023.

Natječaj za izbor višeg asistenta

UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU

objavljuje

N A T J E Č A J (m/ž)

  1. Za izbor jednog suradnika radno mjesto I. vrste - viši asistent, za znanstveno područje Humanističke znanosti, znanstveno polje Znanost o umjetnosti, grana Teorija likovnih umjetnosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

Mjesto rada: Split

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN br. 119/2022.).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja:

  • životopis
  • presliku osobne iskaznice
  • preslik diplome o završenom sveučilišnom diplomskom studiju u odgovarajućem znanstvenom području i polju te dokaz o stjecanju akademskog stupnja doktora znanosti
  • izvješće o znanstvenoj, nastavnoj I stručnoj aktivnosti
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariju od mjesec dana),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 1 mjeseca)

Oni pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji jezik moraju priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika stupanj C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

U prijavi na javni natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, adresa, broj tel/mob, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu posebnim propisom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, a kojima dokazuje svoje pravo prednosti. Takvi kandidati ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17., 98/19., 84/21), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju predviđene člankom 103. predmetnog zakona. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na javni poziv, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) u prijavi na javni poziv dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Umjetnička akademija zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom i/ili  testiranjem pristupnika. Ako se kandidat ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervjuu, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj. Poziv za provjeru znanja/intervju kandidatima se šalje putem e-maila.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Umjetnička akademija u Splitu može koristiti, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s natječajnom dokumentacijom podnose se Dekanatu u elektroničkom obliku na e-mail office@umas.hr u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom: »Za natječaj – Viši asistent.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju i koja je vlastoručno potpisana od kandidata. Kandidat koji ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je predočiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Umjetničke akademije u Splitu na sljedećoj poveznici: https://www.umas.unist.hr/Akademija/Poslovanje/Natjecaji.

Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web-stranici Umjetničke akademije u Splitu.

KLASA: 372-06/23-01/0001

URBROJ: 2181-224-03-01/1-23-0010

Split, 22. prosinca 2023. god.

Ciljevi