06. veljače 2024.

Ispravak Natječaja objavljen u NN br 13 od 2.2.2024. - 2

KLASA: 372-06/24-01/0001
URBROJ: 2181-224-03-01/1-24-0003
05. veljače 2024.


SVEUČILIŠTE U SPLITU
UMJETNIČKA AKADEMIJA
objavljuje


Ispravak javnog natječaja

Za izbor 3 docenta koji je objavljen u Narodnim novinama broj 13 od 02. veljače 2024.

U dijelu teksta natječaja koji glasi: „-    1 izvršitelja/ice na umjetničko - nastavno radno mjesto – docent u umjetničkom području Glazbena umjetnost, umjetničko polje Izvođenje glazbe, grana Sviranje (instrumenti), predmet Dirigiranje,, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu“ brišu se riječi: „Sviranje (instrumenti), predmet“.
U dijelu teksta natječaja koji glasi: „- 1 izvršitelja/ice na umjetničko - nastavno radno mjesto – docent, za znanstveno područje Humanističke znanosti, znanstveno polje Znanost o umjetnosti, znanstvena grana Teatrologija i dramatologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu“ riječi umjetničko-nastavno zamjenjuju se riječima „znanstveno nastavno“.

Dio teksta natječaja koji glasi: „Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta: životopis, osobnu iskaznicu, diplomu o završenom sveučilišnom diplomskom studiju u odgovarajućem umjetničkom/znanstvenom području i polju, potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariju od mjesec dana), uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 1 mjeseca), izvješće o umjetničkoj/znanstvenoj i nastavnoj djelatnosti. Za radno mjesto pod 3. potrebno je dostaviti i dokaz o stjecanju akademskog stupnja doktora znanosti u znanstvenom području i polju.“ mijenja se i glasi:

„Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta: životopis, osobnu iskaznicu, diplomu o završenom sveučilišnom diplomskom studiju u umjetničkom/znanstvenom području i polju, potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariju od mjesec dana), uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 1 mjeseca), izvješće o umjetničkoj/znanstvenoj i nastavnoj djelatnosti. Za radno mjesto pod 3. alinejom potrebno je dostaviti i dokaz o stjecanju akademskog stupnja doktora znanosti u znanstvenom području i polju.

U ostalim dijelovima natječaj ostaje neizmijenjen.

 

Ciljevi