28. lipnja 2023.

N A T J E Č A J (m/ž) za prijam na radno mjesto

UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU

objavljuje

N A T J E Č A J (m/ž)

za prijam na radno mjesto

 1. Rukovoditelj (šef) odsjeka u područnoj službi – 1 izvršitelj/ica, radno mjesto I. vrste, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

Uvjeti:

 • VSS, pravnog smjera
 • Najmanje 4 (četiri) godine radnog iskustva na traženim poslovima u traženoj stručnoj spremi
 • poznavanje rada na računalu

Mjesto rada: Split

Opis poslova:

 • rukovodi i usklađuje rad administrativnog i tehničkog osoblja
 • koordinira rad Dekanata s drugim pododsjecima
 • skrbi o provođenju postupaka za izbor nastavnika
 • neposredno sudjeluje ili pomaže u radu svih stručnih službi, te surađuje s rukovoditeljiima službi radi unapređenja poslovanja, ekonomičnosti i efikasnosti rada
 • neposredno sudjeluje u izradi oćih akata
 • skrbi o pravilnoj primjeni propisa, odredaba općih akata, te o izvršenju odluka i zaključaka upravnih i izvršnih tijela Akademije
 • daje pravne i stručne savjete i mišljenja tijelima i zaposlenicima Akademije
 • prati realizaciju poslova u okviru rada službe
 • obavlja sve pravne poslove koji se odnose na stalne promjene Akademije, te poslove vezane za upis u sudski registar
 • priprema rješenja i druge akte prema odlukama upravnih tijela
 • po ovlaštenju dekana zastupa Akademiju pred sudom
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri dekan

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja:

 • životopis
 • presliku osobne iskaznice i domovnice
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome Pravnog fakulteta)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik uvjerenja odgovarajuće škole, preslik svjedodžbe srednje škole ili preslik indeksa fakulteta)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariju od dana objave natječaja),
 • dokaz o radnom iskustvu od najmanje 4 (četiri) godine u traženoj stručnoj spremi, na pravnim poslovima (potvrda poslodavca/ugovor o radu), koje je evidentirano u elektroničkom zapisu podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 1 mjeseca).

U prijavi na javni natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, adresa, broj tel/mob, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidat koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu posebnim propisom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, a kojima dokazuje svoje pravo prednosti. Takvi kandidati ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17., 98/19., 84/21), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju predviđene člankom 103. i 104. predmetnog Zakona. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na javni poziv, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) u prijavi na javni poziv dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Umjetnička akademija zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom i/ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervjuu, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj. Poziv za provjeru znanja/intervju kandidatima se šalje putem e-maila.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Umjetnička akademija u Splitu može koristiti, prikupljati i obrađivati osobne podatke navedene u prijavi na javni natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavomu u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se najkasnije u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u ˝Narodnim novinama˝, neposredno ili poštom na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split s naznakom: »Za natječaj – Rukovoditelj (šef) odsjeka u područnoj službi «.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju i koja je vlastoručno potpisana od kandidata. Kandidat koji ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Kandidati mogu priložiti neovjerene preslike dokumenata, a izabrani kandidat je prije sklapanja ugovora o radu dužan predočiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Dokumentacija se vraća neizabranim kandidatima na njihov zahtjev.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata putem web stranice Umjetničke akademije u Splitu na sljedećoj poveznici: https://www.umas.unist.hr/Akademija/Poslovanje/Natjecaji.

Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web-stranici Umjetničke akademije u Splitu.

 

Ciljevi