Akademijsko vijeće

Akademijsko vijeće je stručni organ Akademije koji čine:

  • dekan
  • svi redoviti profesori, izvanredni profesori, docenti i dva predstavnika predavača,viših predavača,korepetitora i viših korepetitora i dva predstavnika asistenata i viših asistenata
  • 15 % studenata od ukupnog broja članova Akademijskog vijeća

Akademijsko vijeće donosi odluke o pitanjima značajnim za nastavni, umjetnički i znanstveni rad. Pokreće postupak donošenja i brine o provedbi nastavnih programa i brine o kvaliteti studija.Pokreće i provodi postupak izbora u umjetničko-nastavna, znanastveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i na odgovarajuća radna mjesta. Bira i razrješava dekana i prodekane te donosi Statut Akademije i druge opće akte. Isto tako utvrđuje unutarnji ustroj radnih mjesta i bira predstavnike Akademije u tijelima Sveučilišta. Nadalje donosi etički kodeks i razmatra i usvaja godišnje izvješće dekana. Odlučuje o pitanjima od posebnog interesa za studente.Raspravlja o financijskim izvješćima i završnom računu. Osniva povjerenstva u skladu sa Statutom i surađuje s domaćim i inozemnim ustanovama i organizacijama. Odlučuje o izdavačkoj djelatnosti i daje mišljenje o nabavi, postavljanju i uporabi kapitalne opreme na Akademiji.