27. March 2024.

Natječaj za izbor na radna mjesta

SVEUČILIŠTE U SPLITU

UMJETNIČKA AKADEMIJA

raspisuje N A T J E Č A J (m/ž) za izbor

 1. docent - 1 izvršitelj/ica na umjetničko - nastavno radno mjesto, za dio umjetničkog područja Dizajn, umjetničko polje Dizajn interakcija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 2. docent - 1 izvršitelj/ica na umjetničko - nastavno radno mjesto, za dio umjetničkog područja Likovne umjetnosti, polje Konzervacija – restauracija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 3. docent 1 izvršitelj/ica na znanstveno - nastavno radno mjesto, za znanstveno područje Humanističke znanosti, polje Znanost o umjetnosti, grana Filmologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 4. docent - 1 izvršitelj/ica na znanstveno - nastavno radno mjesto, za Interdisciplinarno područje znanosti, polje Znanost o umjetnosti, grana Muzikologija i etnomuzikoogija i polje Izvođenje glazbe, grana Dirigiranje, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 5. umjetnički suradnik - 1 izvršitelj/ica na nastavno radno mjesto, za dio  umjetničkog područja Glazbena umjetnost, polje Izvođenje glazbe, grana Sviranje (instrumenti), na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 6. docent - 1 izvršitelj/ica na umjetničko - nastavno radno mjesto, za dio umjetničkog područja Kazališna umjetnost, polje Gluma, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 7. administrativni radnik u tajništvu – 1 izvršitelj/ica, radno mjesto I. vrste, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Mjesto rada: Split

Za radna mjesta pod 1. - 6. pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN br. 119/2022.) i na njemu utemeljenim propisima.

Za radno mjesto pod 1. prednost je iskustvo rada na projektima financiranim iz EU fondova.

Za radno mjesto pod 2. prednost je:

-  položen stručni ispit iz spec. usmjerenja Zidne slike ili Mozaici i intarzije od tvrdog kamena

- napredno korištenje digitalnih alata za izradu računalne 3d dokumentacije.

Za radno mjesto pod 3. prednost je završen umjetnički studij iz podrucja filmskih ili likovnih umjetnosti.

Uvjeti za radno mjesto pod 7. -  administrativni radnik u tajništvu:

 • VSS, pravnog smjera
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na pravnim poslovima u VSS
 • napredni korisnik ISVU aplikacije i Registra zaposlenih u državnoj službi i javnim službama
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti sljedeće dokaze:

Za radna mjesta pod 1. – 6.

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice ili e-domovnica generirana iz sustava eGrađani)
 • diplomu o završenom sveučilišnom diplomskom studiju u odgovarajućem znanstvenom/umjetničkom području i polju
 • dokaz o stjecanju akademskog stupnja doktora znanosti u znanstvenom području i polju za radno mjesto pod 3. i 4.
 • izvješće o umjetničkoj/znanstvenoj i nastavnoj djelatnosti
 • potvrdu o radnom stažu - potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariju od 1 mjeseca)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 1 mjeseca)

Za radno mjesto pod 7.

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice ili e-domovnica generirana iz sustava eGrađani)
 • diplomu o završenom sveučilišnom diplomskom studiju pravnog fakulteta
 • potvrdu o radnom stažu - potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariju od 1 mjeseca)
 • dokaz o radnom iskustvu od najmanje 4 (četiri) godine u traženoj stručnoj spremi, na pravnim poslovima (potvrda poslodavca/ugovor o radu), koje je evidentirano u elektroničkom zapisu podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • vlastoručno potpisanu izjavu o znanju rada na računalu i znanju engleskog jezika u govoru i pismu (ne treba ovjeravati)
 • vlastoručno potpisanu izjavu o znanju rada u ISVU aplikaciji i Registru zaposlenih u državnoj službi i javnim službama (ne treba ovjeravati)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 1 mjeseca)

Uz navedenu dokumentaciju svi pristupnici koji nisu hrvatski državljani trebaju dostaviti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (C2-napredno znanje), a pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu trebaju dostaviti mišljenje AZVO o inozemnoj obrazovnoj kvalifikaciji.

U prijavi na javni natječaj pristupnici trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, adresa, broj tel/mob, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti pristupnici oba spola a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu posebnim propisom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, a kojima dokazuje svoje pravo prednosti. Takvi kandidati ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17., 98/19., 84/21), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju predviđene člankom 103. predmetnog zakona. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na javni poziv, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) u prijavi na javni poziv dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Umjetnička akademija zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom i/ili  testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervjuu, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj. Poziv za provjeru znanja/intervju pristupnicima se šalje putem e-maila.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Umjetnička akademija u Splitu može koristiti, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju i koja je vlastoručno potpisana od pristupnika. Pristupnik koji ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je predočiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Prijave s natječajnom dokumentacijom podnose se Dekanatu u elektroničkom obliku na e-mail office@umas.hr u roku od 30 dana za radna mjesta pod 1. -  6., a u roku od 8 dana za radno mjesto pod 7. od objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom: “Prijava na natječaj pod točkom ___”.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Umjetničke akademije u Splitu na sljedećoj poveznici: https://www.umas.unist.hr/Akademija/Poslovanje/Natjecaji.

Umjetnička akademija u Splitu

 

.

Goals