19. September 2023.

3. krug Natječaja za Prijemni ispit za upis u 1. godinu prijediplomskih studijskih programa

SVEUČILIŠTE U SPLITU

UMJETNIČKA AKADEMIJA

Adresa: Zagrebačka 3, 21000 Split T

el: 021/348-623; 348-622

Fax: 021/345-046

URL: https://www.umas.unist.hr/

E-mail: referada@umas.hr

IBAN: HR 5124070001100569380

Ovim Natječajem (u daljnjem tekstu: Natječaj) određuju se uvjeti prijave i upisa u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih studija Odjela za glazbenu umjetnost Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu u  akademsku godinu 2023./2024., 3. upisni rok.

Na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Riječi i pojmovni sklopovi koji se koriste u Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

 1. Slobodna mjesta za sveučilišni prijediplomski studij:

ODJEL ZA GLAZBENE UMJETNOSTI

Redoviti

Glasovir

   

3

Violina

 

 

3

Glazbena teorija

 

 

3

Glazbena pedagogija

 

 

9

Kompozicija

2

 

 1. UVJETI UPISA

2.1.

 • Završena četverogodišnja srednja škola te položena državna matura razina B, za kandidate koji su obvezni položiti državnu maturu.

·     Uspješno položene Dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti (DPZVS).

Informacije o općim uvjetima kao i o Dodatnim provjerama za svaki pojedini studij nalaze se na web stranici Umjetničke akademije pod rubrikom UPISI i sastavni su dio ovog Natječaja.

Pravo upisa stječe se putem razredbenog postupka.

2.2. Pravo prednosti u smislu upisa na studij u statusu redovitog studenta izvan odobrene upisne kvote, pod uvjetom da polože državnu maturu i zadovolje dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti, ostvaruju:

 • hrvatski branitelji iz Domovinskog rata
 • hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata (HRVI)
 • djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja i 100%-tnih HRVI Domovinskoga rata I. skupine
 • djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27,93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 I 98/19; u daljnjem tekstu Zakon)
 • djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. Zakona
 • djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa stopostotnim oštećenjem organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona
 • kandidati sa 60% i više tjelesnog oštećenja (prema Rješenju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • osobe s 2. do 4. stupnjem težine invaliditeta sukladno “Listi težine i vrste invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti”, s invaliditetom čija se oštećenja nalaze na “Listi oštećenja organizma – Listi I (prema Nalazu I mišljenju Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom)
 • kandidati iz sustava alternativne skrbi i kandidati samohrani roditelji.

Potvrde kojima se dokazuje pripadnost jednoj od kategorija iz točke 2.2. moraju biti izdane u Republici Hrvatskoj i dostavljaju se (u izvorniku ili ovjerenoj preslici) prilikom prijave za razredbeni postupak.

 1. RAZREDBENI POSTUPAK

Prijave za upis na studij sa svom potrebnom dokumentacijom predaju se osobno

25. 09. 2023. od 10 do 12 sati u Studentskoj referadi (Glagoljaška 18A, Split).

Dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti odvijati će se prema slijedećem rasporedu:

 25. 09. 2023. – Visoka, Fausta Vrančića 19

- od 14 sati eliminacijski ispit i teorija

- od 17 sati Klavir obligatno

 

26. 09. 2023.

- od 9.30 Klavir, Violina – glavni predmet

- od 9 sati Polifonija, Harmonija

Objava rang liste za upis biti će u srijedu 27.09.2023. na web stranici Umjetničke akademije.

Žalba na rezultate podnosi se na e-mail office@umas.hr ili osobno na adresu Zagrebačka 3, 21000 Split do 28.09.2023. do 13 sati.29.

Objava konačne rang liste za upis bit će 29. 09. 2023. iza 14 sati na web stranici Umjetničke akademije. 

Uz prijavu treba priložiti:

Kandidati državljani Republike Hrvatske uz prijavu trebaju priložiti:

 • prijava za studij- 3. rok (prijava) koja se preuzima u studentskoj referadi ili na mrežnim stranicama Umjetničke akademije u Splitu;
 • rodni list iz sustava e-Građani ili original;
 • domovnicu iz sustava e-Građani ili original;
 • svjedodžbu o završnom ispitu/radu/maturi i svjedodžbe svih razreda srednje škole, a kandidati koji imaju obvezu polaganja ispita državne mature moraju priložiti i potvrdu o položenim ispitima državne mature
 • Kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu su dužni priložiti i rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja u RH koje izdaje Agencija za znanost i visoko obrazovanje
 • dokaz o promjeni prezimena, u slučaju da je kandidat od trenutka izdavanja svjedodžbi promijenio/-la prezime;

Dokumenti se podnose u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Kandidati državljani zemalja EU i strani državljani uz prijavu trebaju priložiti:

 • prijava za studij - 3. rok (prijava) koja se preuzima u studentskoj referadi ili na mrežnim stranicama Umjetničke akademije u Splitu;
 • rodni list;
 • dokaz o državljanstvu (preslika putovnice ovjerena kod javnog bilježnika);
 • inozemnu obrazovnu kvalifikaciju o završenom srednjem obrazovanju, svjedodžbe svih razreda srednje škole (zadnja četiri razreda) i rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja u RH,  koje izdaje Agencija za znanost i visoko obrazovanje
 • Potvrda o završnom vanjsko vrednovanom ispitu (ako ga je kandidat položio)
 • dokaz o promjeni prezimena, u slučaju da je kandidat od trenutka izdavanja svjedodžbi promijenio/-la prezime

Uz izvornike ili ovjerene preslike dokumenata izdane na stranom jeziku kandidat je dužan dostaviti prijevod ovlaštenog sudskog tumača.

Osim toga svi kandidati podnose i „Prijavu za dodatne provjere“ (prijava) koja se preuzima u studentskoj referadi ili na mrežnim stranicama Umjetničke akademije u Splitu uz koji kandidati prilažu i:

 • životopis – svi kandidati
 • liječničko uvjerenje o nepostojanju prepreka za studiranje na Umjetničkoj akademiji u Splitu, ne starije od tri mjeseca – svi kandidati
 • vlastite kompozitorske radove u čistopisu u dvije kopije – samo kandidati za studij Kompozicije
 • dokaz o uplati troškova DPZVS, u iznosu od 39,82EUR/300,00 kuna uplaćenih na žiro-račun Umjetničke akademije u Splitu IBAN: HR51 2407000 1100569380, MODEL: 02, POZIV NA BROJ: OIB kandidata.

Dokumenti poslani poštom ne uzimaju se u obzir.

Kandidati koji ne dostave potpunu dokumentaciju ne mogu pristupiti razredbenom postupku.

PROVEDBA UPISA

Kandidat koji ostvari pravo upisa na studij dužan je izvršiti upis u studentskoj referadi.

Kandidat je dužan upisu pristupiti osobno. 

Upis će se obavljati dana 03. 10. 2023. 10 do 12 sati u referadi

Kandidat koji ostvari pravo upisa, a u propisanom roku ne pristupi upisu, gubi pravo upisa.

Za kandidate koji steknu pravo upisa, a upis ne obave, Umjetnička akademija zadržava pravo naplate oportunitetnih troškova nepopunjenog upisnog mjesta u visini godišnje školarine sukladno odluci Akademijskog vijeća od 18. svibnja 2021. g. http://www.umas.unist.hr/wp-content/uploads/2022/06/Odluka-o-naplati-oportunitetnih-troskova-nepopunjenog-upisnog-mjesta_UMAS.pdf

Dokumenti koje je kandidat dužan donijeti na upise:

 • prijava za upis popunjena uredno i čitko (može se isprintati ovdje Prijava za upis brucoša 2023 (pdf) ili je preuzeti prilikom dolaska na referadu)
 • jedna fotografija veličine 35 mm x 45 mm
 • preslika važeće osobne iskaznice uz predočenje izvornika (originala), ako pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu, treba priložiti potvrdu o prebivalištu
 • potvrda o uplati upisnine u iznosu od 53,09 €*/400,00 kn
 • dokaz o uplati troškova školarine/participacije (za pristupnike koji su obvezni plaćati školarinu/participaciju)
 • kandidati kojima nije 1. put da upisuju prijediplomski ili integrirani studij dužni su priložiti i Ispisnicu/e s prethodnog/prethodnih fakulteta (ukoliko ne nastavljaju paralelno studirati), odnosno presliku diplome i prijepis ocjena ukoliko su studij završili!
 • dokaz o statusu osobe s odobrenim stalnim boravkom (za strane studente ukoliko su ostvarili pravo na stalni boravak)
 • potvrdu o OIB-u ukoliko nisu državljani RH (zahtjev za dodjeljivanjem OIB-a podnosi se Poreznoj upravi) – upis kandidata bez OIB-a nije moguć! 
 1. Pitanja participacije studenata u troškovima studija/školarina za ak. god. 2023./2024. uređena su Odlukom Senata Sveučilišta u Splitu od 13. srpnja 2023. g. čiji tekst je sastavni dio Natječaja. (link na odluku)

INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na Umjetničkoj akademiji koja je objavila informativne letke na svojim web stranicama https://www.umas.unist.hr/ te putem mail adrese referada@umas.hr

 

Svi potrebni dokumneti mogu se pruzeti i sa poveznica u nastavku:

Goals