UMJETNIČKA AKADEMIJA SVEUČILIŠTA U SPLITU

objavljuje

N A T J E Č A J 

za izbor u zvanje i na radno mjesto (m/ž):

  1. poslijedoktorand za rad na HRZZ projektu IP-2016-06-2061 „Glazbeni izvori Dalmacije u kontekstu srednjoeeuropske i mediteranske glazbene kulture od 18. do 20. stoljeća“ (Musical sources of Dalmatia in the context of the Central-European and Mediterranean musical culture from the 18th to the 20th century), na određeno vrijeme od tri godine u nepunom radnom vremenu (50% punog radnog vremena).

Pristupnici natječaju pod 1., uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 63/11., 94/13. i 139/13.).

Pristupnici uz prijavu na natječaj prilažu: životopis, preslik dokaza o državljanstvu, odgovarajuću diplomu (potvrdu o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti), motivacijsko pismo te popis radova.

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: znanstveni stupanj doktora znanosti iz područja humanističkih znanosti, polje znanosti o umjetnosti ili polje povijest ili polje filologija ili iz područja društvenih znanosti, polje komunikacijske i informacijske znanosti.

Opis poslova:

  • provođenje poslova sređivanja i obradbe zbirki muzikalija, korespondencije i ostale glazbene dokumentacije od 18. do 20. stoljeća u Dalmaciji
  • po potrebi sudjelovanje u ostalim aktivnostima projekta prema dogovoru s voditeljicom projekta

Prednost imaju kandidati s prethodnim iskustvom u pripremi znanstvenih i stručnih publikacija.

Strani državljani trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika (stupanj C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike).

  1. asistent u području humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti (naslovno zvanje).

Pristupnici natječaju pod 2. moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, presliku dokaza o državljanstvu, dokaz o završenom diplomskom studiju glazbene pedagogije i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu:

Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.