UMJETNIČKA AKADEMIJA SVEUČILIŠTA U SPLITU

objavljuje

N A T J E Č A J 

za izbor u zvanje i na radno mjesto (m/ž):

 

  1. Asistent u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta.
  2. Umjetnički suradnik u području umjetnosti, polje glazbena umjetnost na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta.

 

Pristupnici natječaju moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijava na natječaj pod 1. mora sadržavati životopis, presliku dokaza o državljanstvu, dokaz o završenom diplomskom studiju slikarstva i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

 

Prijava na natječaj pod 2. mora sadržavati životopis, presliku dokaza o državljanstvu, dokaz o završenom diplomskom studiju glasovira i izvješće o stručnoj i umjetničkoj aktivnosti.

 

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu:

Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.