UMJETNIČKA AKADEMIJA SVEUČILIŠTA U SPLITU

objavljuje

N A T J E Č A J 

za izbor u zvanje i na radno mjesto (m/ž):

 

  1. Redoviti profesor u području humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana muzikologija i etnomuzikologija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  2. Docent u području umjetnosti, polje filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  3. Predavač u području umjetnosti, polje dizajn, grana dizajn vizualnih komunikacija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  4. Docent u području umjetnosti, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe (sviranje), predmet Flauta (naslovno zvanje).
  5. Docent u području umjetnosti, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe (naslovno zvanje).

 

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, presliku dokaza o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu:

Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.