UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU
objavljuje

N A T J E Č A J (m/ž)
za izbor u zvanje

 

  1. Docent u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana grafika, predmeti Grafika, Ručni tisak, Knjiga – umjetnički objekt i Eksperimentalna grafika (naslovno zvanje).
  2. Predavač u području umjetnosti, polje glazbena umjetnost, grana konzervacija – restauracija (naslovno zvanje).
  3. Asistent u području umjetnosti, polje kazališna umjetnost, grana gluma (naslovno zvanje).

 

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, presliku dokaza o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu:

Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.

 

 

Natječaj je objavljen 7. studenoga 2017. godine