Diplomski studiji 2020./2021.

UVJETI UPISA

Završen preddiplomski studij u trajanju od 8 semestara (240 ECTS bodova) za Odjel glazbenih umjetnosti, odnosno 6 semestara (180 ECTS bodova) za Odjel likovnih umjetnosti te uspješno položen završni ispit.

 

PRIJAVE

Prijave za razredbeni postupak primaju se 28. rujna 2020. g. od 10:00 do 12:00 sati u Studentskoj referadi, Tvrđava Gripe, Glagoljaška 18.

Prijave za online pristup razredbenom ispitu za diplomski studij Dizajn vizualnih komunikacija primaju se na e-mail studentske referade referada@umas.hr od 1. rujna 2020. g. do zaključno 28. rujna 2020. g. u 10:00 sati.

Prijava za online pristup mora sadržavati popunjen obrazac prijave za razredbeni postupak, potpisan i skeniran te skeniranu svu  potrebnu dokumentaciju za prijavu.

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU

 • diploma ili potvrda o završenom preddiplomskom stručnom ili preddiplomskom sveučilišnom studiju sa stečenih 180 ECTS bodova,
 • ovjereni prijepis ocjena ili dopunska isprava o studiju,
 • domovnica,
 • rodni list ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani,
 • liječničko uvjerenje o nepostojanju prepreka za studiranje na Umjetničkoj akademiji u Splitu, ne starije od 3 mjeseca,
 • liječničko uvjerenje o sposobnosti razlikovanja boja potrebno za sve studijske grupe Odjela za likovne umjetnosti za kandidate koji ne dolaze sa srodnih studija,
 • potvrda o uplati troškova razredbenog postupka,
 • obrazac zahtjeva za prijavu (kandidat preuzima u referadi ili na poveznici),
 • svi pristupnici koji imaju inozemnu diplomu dužni su do datuma prijave na studije pribaviti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije od strane Sveučilišta u Splitu.

Uvjetna prijava

 

RAZREDBENI POSTUPAK

Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis podliježu razredbenom postupku.

 • 28. rujna 2020. g. – predaja mapa od 10:00 do 12:00 sati (samo za Odjel likovnih umjetnosti) na lokacijama odsjeka,
 • za online pristup razredbenom ispitu za diplomski studij Dizajn vizualnih komunikacija predaja mapa je do zaključno 28. rujna 2020. g. u 12:00 sati, na e-mail: dizajn@umas.hr
 • od 28. do 30. rujna te 1. listopada 2020. g. – razredbeni postupak
 • 2. listopada 2020. g. – rezultati razredbenog postupka.

Troškovi Razredbenog postupka iznose 200,00 kn.

 

UPISI

Upis pristupnika koji su na razredbenom postupku stekli pravo upisa na sveučilišni diplomski studij provodit će se 5. i 6. listopada 2020. g. od 10:00 do 12:00 sati u Studentskoj referadi.

Pristupnici koji upisuju diplomski studij Dizajn vizualnih komunikacija, koji su pristupili online razredbenom postupku, dužni su na upis doći osobno i svu dokumentaciju za prijavu za razredbeni postupak i dokumentaciju za upis donijeti u originalu.

Dokumenti koje su pristupnici dužni osobno priložiti za upis:

 • jednu osobnu fotografiju (3,5 cm x 4,5 cm),
 • potvrdu o prebivalištu ili kopiju osobne iskaznice,
 • dokaz o uplati troškova upisa i upisnih materijala u iznosu od 400,00 kuna,
 • dokaz o uplati troškova pune participacije ( za studente koji nemaju pravo na subvencionirani studij )

Uplate je potrebno izvršiti na IBAN HR 5124070001100569380

Odluka o uvjetnom upisu

INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na Umjetničkoj akademiji koja je objavila informativne letke na svojim web stranicama www.umas.unist.hr te putem mail adrese referada@umas.hr