10. svibnja 2023.

Natječaj za izbor na radno mjesto asistenta

SVEUČILIŠTE U SPLITU

UMJETNIČKA AKADEMIJA

objavljuje

N A T J E Č A J (m/ž) za izbor

  1. na radno mjesto I. vrste - asistent u znanstvenom području Društvene znanosti, znanstveno polje Pedagogija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN br. 119/2022.).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj pritupnici su obvezni priložiti: životopis, dokaz o državljanstvu, dokaz o završenom diplomskom sveučilišnom studiju glazbene pedagogije, glazbene kulture ili glazbene teorije, izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti, uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana).

Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17., 98/19., 84/21), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu člankom 103. predmetnog zakona, koja dokumentacija je objavljena na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Umjetnička akademija u Splitu kao voditelj zbirke osobnih podataka može koristiti, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s natječajnom dokumentacijom podnose se Dekanatu u elektroničkom obliku na e-mail office@umas.hr u roku od 30 dana od zadnje objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Sudionici natječajnog postupka bit će obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku, putem mrežnih stranica Akademije.

Ciljevi