tekstovi za CD ROM

 

MARKO ANTUN de DOMINIS

UVOD

Hrvatski jezuit Marko Antun (lat. Marc Antun de Dominis, 1560-1624) bio je jedan od najvećih filozofa i znanstvenika svog vremena. Kao sveučilišni profesor radio je na nekoliko talijanskih visokih učilišta (Verona, Padova, Brescia), a godine 1617. također je predavao na sveučilištima u Oxfordu i Cambridgeu. Sveučilište u Cambridgeu dodijelilo mu je počasni doktorat iz teologije.

 

 

Premda je kao sveučilišni profesor predavao retoriku, logiku, matematiku i filozofiju, najpoznatiji su njegovi znanstveni traktati u području fizike. Isaac Newton tvrdio je da je de Dominis prvi razvio teoriju o nastanku duge, što je kasnije opovrgnuto u korist Descartesa. De Dominisov traktat o fenomenu plime i oseke bio je najnapredniji rad o toj temi u njegovu vremenu.

 

 

Svrha ovog projekta je popularizacija djela jednog od najvećih hrvatskih znanstvenika s početka modernog doba, koji je svoj život - poput mnogih jednako znanstveno originalnih suvremenika - okončao u zatvorima inkvizicje, a čija su djela zajedno s njegovim posmrtnim ostacima zapaljena 21. prosinca 1624.  na lomači  na Campo dei Fiori u Rimu.

 

 

 

Ovaj CD-ROM sadrži biografiju, bibliografiju,

skenirane stranice traktata De radiis visus et lucis in vitris, perspectivis et iride  sa  raspravom Ive Martinovića,

tekst Ivane Prijatel Pavičić o portretima de Dominisa.

 

 

 

 

Izdala ga je Umjetnička akademija Sveučilište u Splitu, u počast ovom velikom filozofu i znanstveniku, koji je u gradu Splitu napisao svoje glasovito djelo "De Republica Ecclesiastica" i izveo neke od svojih optičkih eksperimenata. Od 1602. do 1615. godine De Dominis je bio nadbiskup splitski.

.

 

INTRODUCTION

A Croatian Jesuit Mark Antun de Dominis (1560-1624) ranked

among the greatest philosophers and scientist of his time.  He was

a university professor in several Italian universitites (Verona, Padua,

Brescia) and in 1617 also lectured at Cambridge and Oxford

universities. Cambridge University awarded him the title of the

doctor of divinity.

 

 

 

At various stages of his university career, Mark Antun de Dominis

taugth rhetorics, logics, mathematics and philosophy. As a scientist,

he is however best known for his treatises in physics. According to

Isaac Newton, he was the first to develop the theory of the rainbow,

a distincion later disputed in favor of Descartes. His treatise on the

phenomenon of tide was the foremost work of his time on the subject.

 

 

 

The aim of this project is to popularize the work of one of the

greatest Croatian scientists from the beginning of modern

time who, like many other equally inventive contemporaries,

ended his life imprisoned by the Inquisition, and whose

papers were burnt at the stake on the 21 of December

1624 at Campo dei Fiori in Rome, together with his earthly

remains.

 

 

This CD-ROM, containing the

biography, bibliography, scanned treatise

De radiis visus et lucis in vitris perspectivis et iride,

followed by a text by Ivo Martinović( ???). and de  Dominis'

portraits, followed by  Ivana Prijatelj-Pavičić

 

 

 

Published by  Arts Academy University of Split. It is   a homage

 to a great man of science and philosophy, who wrote his famous

"De Republica Ecclesiastica" and carried out some of his optical

experiments in the city of Split, where he was the archbishop from

1602 - 1615.

TABELARNI  ŽIVOTOPIS MARKA ANTUNA de DOMINISA

 

1560. Marko Antun (Markantun, Marko Antonije) de Dominis rođen na otoku Rabu. Prve nauke u domovini. Izobrazba u nekom od isusovačkih kolegija u Italiji.

 

 

1579. u Novalleri započinje dvogodišnju pripravu za redovnišvo. Stupio u Isusovački red.

 

1581. – 1585. predaje humanističke predmete u Veroni.

 

1588. – 1592. studira teologiju u Padovi, Collegio Nassimo, gdje je ujedno lektor matematike i   prirodopisa.

 

 

1592. zaređen za svećenika.

1592.- 1595. profesor na isusovačkom kolegiju u Bresciji, predaje retoriku i filozofiju.

 

 

 

1596. istupa iz Isusovačkog reda.

Upravitelj senjske biskupije.

 

1600. ustoličen za biskupa senjsko-modruškog.

 

 

1602. napušta Senj. 

 

 

15. 11. 1602. Papa Klement VIII imenuje  de Dominisa splitskim nadbiskupom, primas Dalmacije i cijele Hrvatske

 

 

Tijekom godina provedenih u Splitu piše "De Republica Ecclesiastica" i izvodi eksperimente koji su bili osnova njegove teorije o nastanku duge.

 

1604. boravi u Rimu.

 

1606. boravi u Veneciji.

 

1607. povratak u Split.

 

1611. - Objavljen traktat De radiis visus et lucis in vitris, perspectivis et iride u Veneciji.

 

1614. boravi u Veneciji.

 

1615.  sukobi s klerom i drugim biskupima. Odlazak u Veneciju.

 

 

1616. ostavka na mjesto splitskog nadbiskupa.

Napušta Veneciju. Na putu za London, u Heidelbergu objavljuje napad na Rim pod naslovom Epistola ad Episcopos Ecclesiae christianae scripta, in qua causas discessus sui ab Episcopatu exponit, kasnije pretiskano u Londonu

 

 

 

16.12. 1616. de Dominis stiže u London, gdje je dočekan  s velikom pompom nakon prekida svih veza s katoličkom crkvom.

Postavljen na peto mjesto pored kralja Jakova, što je prema ondašnjem protokolu značilo da je peti najvažniji čovjek u državnoj hijerarhiji.

 

 

 

1617.  predavao na Oxfordu i Cambridgeu.

Objavio propovjedi protiv Rima i prvi svezak De Republica Ecclesiastica.

Neposredno nakon objavljivanja, De Republica Ecclesiastica postaje prvom knjigom  na inkvizicijinom Indeksu.

 

 

 

1622.  napušta London nakon izbora pape Grgura XV. Vraća se u Rim preko Bruxellesa.Izjavljuje da je namjerno lagao u svemu što je prethodno rekao protiv Rima.

 

 

1924. dolazi u sukob s Inkvizicijom. Proglašen je ponovno  heretikom i zatočen u Castello San Angelo. U Rimu objavljuje Euripus seu de fluxu et refluxu maris sententia.

 

 

 

 

8. ili 9. 11. 1624. umire prirodnom smrću u zatočeništvu.

Njegove posmrtne ostatke, portrete i rukopise (uključujući i dva netiskana sveska De Republica Ecclesiastica) spalila je Inkvizicija na Campo dei fiori 21. 12. 1624.

 

 

 

....................................................................

Pri  pisanju biografije M.A. de Dominisa  koristili smo  različite izvore.

Bili bismo Vam vrlo  zahvalni za svaki ispravak i/ili sugestiju kako bismo došli do što točnijih podataka.

 

urednik: tl@umas.hr

SHORT BIOGRAPHY  of MARKO ANTUN de DOMINIS

 

1560 Marko Antun de Dominis was born in the city of Rab.

Elementary education received in his homeland, to

be continued in Italy (probably in one of collegies run by

the Society of Jesus).

 

1579 he began the two-year preparation for monastic life in

Novallera and subsequently joined the Society of Jesus.

 

From 1581 to 1585 he taught the humanities in Verona.

 

During the period  1588 - 1592 he studied theology in Padova, where

he at the same time was mathematics and nature study instructor.

 

 

1592. ordained as a priest.

In 1592 - 1595 he  gave lectures in at rhetoric and philosophy at

the Jesuit college in  Brescia.

 

 

 

In 1596 he withdrew from the Society of Jesus and was appointed

the administrator of the Diocese of Senj.

 

In 1600 he was appointed the bishop of the Diocese of Senj and

 Modruš.

 

Two years later, in 1602, he left Senj.

 

On the fifteenth of November, 1602 Pope Clement VIII appointed

Marko Antun de Dominis the Archbishop of Split.

He became Primate of Dalmatia and the whole of Croatia.

 

During his years in Split he wrote De republica ecclesiastica and

onducted experiments which served as a basis for his theory of the

origin of rainbow.

 

 

For most of 1604 he lived in Rome.

 

During the year of 1606 he spent much time in Venice.

 

A year later, in 1607, he came back to Split.

 

In 1611 his treatise De radiis visus et lucis in vitris, perspectivis et

iride was published in Venice.

 

In 1614 he moved to Venice again.

 

A year later, in 1615, he came into conflict with clergy and other

bishops and went to Venice.

 

 

In 1616 he submitted his resignation from the post of the Archbishop

of Split and left Venice. On his way to London, while he was in

Heidelberg, he published his attack against Rome  entitled Epistola

ad Episcopos Ecclesiae christianae scripta, in qua causas

discessus sui ab Episcopatum exponit, which was later reprinted

in London.

 

 

Marko Antun de Dominis arrived to London on the sixteenth of

December and was welcomed with great pomp after his breaking

off all relations with the Catholic church.

Almost immediately, he received the fifth most important place next

to King James, which according to the protocol of that time meant

that he was the fifth most important person in the state hierarchy.

 

 

 

A year after, in 1617. he gave lectures at Oxford and Cambridge

Universities and published his sermons against  Pope, as well as

his first volume of De republica ecclesiastica.

Immediately after its publication, this book took the first place

on the list of prohibited books in Roman Church (Index librorum prohibitorum).

 

 

Five years later, in 1622, he left London after the election of Pope

Gregory XV and returned to Rome via Brussels. He declared that he

deliberately lied every word he previously said against the Pope.

 

 

In 1624 he came into conflict with the Inquisition and was once

more proclaimed a heretic, being imprisoned in Castello San

Angelo. He published his work Euripus seu de fluxu et refluxu

maris sententia.

 

 

Marko Antun de Dominis died a natural death in captivity

on the eighth or eleventh of November 1624. His earth remains,

portraits and manuscripts (including the two unprinted volumes

of his workDe republica ecclesiastica) where burned by the

Inquisition at Campo dei Fiori on the 21st of December

 of the same year.

 

 

..........................................................................................................

In writing de Dominis' biography. we made use of a variety

of sources.

We would be grateful for any correction and/or suggestion

that would enable as to get as correct data as possible.

 

 

Editor: tl@umas.hr

 

 

rasprava o traktatu

 

  

 

Prilog 1

Kazalo rasprave De radiis visus et lucis in vitris perspectivis et iride tractatus (1611) Marka Antuna de Dominisa

kazalo rasprave, dizajnirati da bude, bar po fontu i velicini tekstualnog bloka, što

slicnije slogu rasprave. To sam napravio po uzoru na reprint Abecevice, a bit ce i prilog u tiskanoj verziji.

 

[Index capitum.]                                                                                                                    

Cap. I.                         Propositio dicendorum.                                                                                             1

Cap. II.            Suppositiones tŕm ex Physicis quŕm ex Mathematicis.                                              2

Cap. III.          Propositiones Physicć, quć ad prćsens negotium faciunt.                           6

Cap. IIII.         Propositiones ex Mathematicis huc necessarić.                                                        10       

Cap. V.            Defectus Visionis directć.                                                                             15

Cap. VI.           Adiuv[a]mentum commune Visus ex perspicilliis.                                           19

Cap. VII.         Vitra perspectiva etiam ab oculo remotiora in visu mira operantur.              23

Cap. VIII.        Utrunque vitrum tam lenticulare quŕm excavatum potest simul visui inservire.         34

Cap. IX.           Instrumenti perspectivi ad videnda longe dissita conficiendi ratio et usus.   37

Cap. X.            Qućnam sint insigniores de Iride sententić.                                                 43

Cap. XI.           Discutiuntur prćdictć sententić quoad Colores.                                                     47

Cap. XII.         Undenam resultet figura circularis Iridis.                                                     50

Cap. XIII.        Vera Iridis tota generatio explicatur.                                                            54

Cap. XIV.        De altera Iride exteriori priorem interiecto magno spacio ambiente,

quid & quŕm bene alii senserint.                                                                  59

Cap. XV.          Exterioris Iridis propria explicatio.                                                               63

Cap. XVI.        Corollaria ex iam dictis aliquot colliguntur.                                                  66

Cap. XVII.       Qućsita aliquot de Iride proponuntur et solvuntur.                                      70

Cap. XVIII.      In quo differat et conveniat Iris cum Corona[,] Virgis et Pareliis.                75

[Errata corrige.]                                                                                                                     [79] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za dopuštenje preslika knjige 

De radiis visus et lucis in vitris perspectivis et iride

Venetis 1911., pod signaturom: 16 Phys. (1)

zahvaljujemo Herzog August biblioteci u Wolfenbuettelu.

 

Copyright acknowledgement:

De radiis visus et lucis in vitris perspectivis et iride

Venetis 1911, under the call number: 16 Phys. (1)

to Herzog August Library in Wolfenbuettel.