Senat Sveučilišta u Splitu je na sjednici održanoj 23. prosinca, imajući u vidu dobru praksu mnogih sveučilišta, donio odluku kojom se proglašava neprimjerenim akademskom ponašanju bilo kakvo prigodno (uključujući i simbolično) darivanje i čašćenje nastavnika/suradnika od strane studenata u svezi obrane završnih/diplomskih radova ili doktorskih disertacija te u drugim sličnim prigodama. Isto tako, Senat smatra neprimjerenom akademskom ponašanju bilo kakvu vrstu prinude (uključujući i neizravnu) prema studentima od strane nastavnika/suradnika u svezi kupnje nastavne literature. Senat je zadužio čelnike sastavnica Sveučilišta u Splitu da putem oglasne ploče, web-a te na druge načine upoznaju nastavnike/suradnike i studente sa sadržajem ove Odluke.