Na temelju čl. 16. st. 5 Statuta Sveučilišta u Splitu i Odluke Senata o pokretanju postupka izbora za članove Senata od 17. lipnja 2013. godine,  Povjerenstvo za izbor članova novog saziva Senata Sveučilišta u Splitu utvrdilo je listu kandidata za članove Senata.

Odluka_lista kandidata