U ponedjeljak 5. studenog, na zatvaranju izložbe “Život nakon turizma”, stručnjaci Instituta za oceanografiju i ribarstvo, koji je bio partnerska ustanova na projektu, dolaze u Galeriju umjetnina s edukacijskim aktivnostima.

U 18.00 dr.sc. Ivica Vilibić održati će javno predavanje o klimatskim promjenama i njihovim refleksijama na naš dio Jadrana, dok će tijekom dana znanstveni novaci Instituta Igor Taljančić i Iva Žužul održati radionicu u atriju Galerije za učenike i studente (otvorenu za javnost) o praktičnim i zanimljivim aspektima tehnoloških postupaka uzgoja u marikulturi.
Ivica Vilibić, znanstvenik je na Institutu za oceanografiju i ribarstvo, sa širokim istraživačkim interesima koji pokrivaju more i atmosferu, od procesa na minutnim periodima (tsunamiji i meteorološki tsunamiji) pa do međugodišnjih promjena i klimatskih trendova svojstava mora, od morskih struja, razine mora i poplavljivanja obalnih područja pa do utjecaja fizikalnih i klimatskih procesa na živi svijet i ribarstvo. Voditelj je mnogih nacionalnih i međunarodnih projekata, sudjelovao je u raznim nacionalnim i međunarodnim stručnim i medudržavnim povjerenstvima, uključujući Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju. Objavio preko sto radova u međunarodnim časopisima, te sudjelovao na sličnom broju istraživačkih konferencija i radionica.

Igor Taljančić i Iva Žužul znanstveni su novaci/asistenti pri laboratoriju za akvakulturu Instituta za oceanografiju i ribarstvo, suradnici na projektu “Aquapop: Aquaculture impact on wild marine populations”. Njihovo područje istraživanja fokusirano je na utjecaj akvakulture na lokalne morske populacije gdje kroz morfološke i genetske karakteristike prate razlikovna obilježja divljih i uzgojnih vrsta riba.

Više o izložbi: http://interakcije.net/2018/10/08/zivot-nakon-turizma/