Pozivamo vas na novi fakultativni kolegij Feminizmi i društvene promjene u suvremenim umjetničkim praksama, koji će se održavati na odsjeku za Film i video Umjetničke akademije u Splitu, a otvoren je za sve zainteresirane polaznice i polaznike dodiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija Sveučilišta u Splitu. Voditeljica kolegija je mr.sc. Danijela Mandušić (umjetničkog imena Natasha Kadin) a kolegij će biti upotpunjen gostujućim predavanjima, kao i završnom izložbom, konferencijom i publikacijom.

Kolegij Feminizmi i društvene promjene u suvremenim umjetničkim praksama novost je u kurikulumu UMAS-a, ali i cjelokupnog Sveučilišta u Splitu na sadržajnoj i metodološkoj razini. Sadržajno, ovaj kolegij proizašao je iz potrebe da se studentima ponudi sto više interdisciplinarnih sadržaja u sklopu kojih će dobiti priliku da, nakon teorijskog i povijesnog pregleda određene tematike, mogu i sami sudjelovati u kreiranju projekta / događanja te tako dobiti i osnovna praktična znanja i iskustva. Kolegij će biti podjeljen u dva ciklusa; u prvom semestru studenti će se upoznati sa osnovnim teorijama feminizma, feminističkom, ali i općenito društveno angažiranom umjetnošću od 1970-tih godina do danas, s posebnim naglaskom na umjetnosti u području jugoistočne Europe, a u drugom semestru će, zajedno s mentoricom, osmisliti i organizirati međunarodnu izložbu i konferenciju na temu vezanu za kolegij. Time će dobiti iskustva u organizaciji, produkciji i kuriranju jednog međunarodnog događaja suvremene vizualne umjetnosti, ali i priliku da stupe u kontakt i upoznaju se s nekima od najvažnijih ljudi u tom području trenutno u Hrvatskoj i svijetu. Također, od studenata će se očekivati da naprave završni rad s temom, ali i formom po njihovom izboru; moće će birati žele li napraviti znanstveno-teorijski rad na temu po svom izboru, ili umjetnički rad (performans, video, javnu umjetničku akciju itd.) vezan na tematiku odslušanog kolegija, ali i za prostor i vrijeme u kojem žive i djeluju. Najbolji radovi biti će uvršteni u završni projekt izložbe, konferencije i publikacije.

Među gostujućim predavačicama izdvajamo umjetnice Sanju Iveković, Tanju Ostojić i Sandru Sterle te poznate kustosice Ivanu Bago i Kathly Rae Huffman. Projekt kolegija, izložbe, konferencije i publikacije potpomognut je međunarodnom donacijom Zaklade ERSTE i WUS Austria, u sklopu projekta PATTERNS lectures (www.patternslectures.org), organizatori i administratori projekta su Umjetnička akademija u Splitu (www.umas.hr) i umjetnička organizacija Mavena (www.mavena.hr), a u sklopu donacije nabavit će se i 40-tak knjiga vezanih za ovu tematiku, koje će ostati u trajnom vlasništvu knjižnice Umjetničke akademije u Splitu na korištenje sadašnjim polaznicima kolegija, te sadašnjim i budućim studentima UMAS-a.

Sva dodatna pitanja, kao i prijave (s kratkim životopisom i razlozima pohađanja kolegija) možete poslati na mail mavena@mavena.hr, zaključno do 1.listopada 2012. Početno predavanje održat će se u petak, 5. listopada u plavoj dvorani Umjetničke akademije u Splitu, Glagoljaška bb, Gripe.