U utorak 7. prosinca 2021. godine u Muzeju grada Kaštela održat će se okrugli stol i radionica na temu lončarije brončanog i starijeg željeznog doba. Događaj organiziraju Muzej grada Kaštela i Institut za arheologiju. 
Program uključuje predavanje doc. art. dr. sc. Mione Miliše s Odsjeka za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije u Splitu posvećeno pretpovijesnom sojeničkom naselju Dugiš u Otoku kod Sinja. dr. sc. Miliša predavanje će održati u suradnji s mr. sc. Damirom Kliškićem, višim kustosom Arheološkog muzeja u Splitu.
Naselje Dugiš sondažno se istraživalo 1955. – 1956. godine. Kroz ta je istraživanja prikupljena znatna količina arheološkog materijala (oko 2000 kg), gdje prednjači keramika. Lokalitet ima svoj kontinuitet od srednjeg brončanog doba do u rimsko carsko vrijeme. Od 2015. godine, prethistorijska keramika iz Dugiša obrađuje se na Odsjeku za konzervaciju-restauraciju splitske Akademije pod mentorskim vodstvom dr. sc. Miliše. Rezultati rada na tom materijalu predstavljeni su kroz dva diplomska rada, Ivane Vukadin i Francis Dragičević, koja su na Umjetničkoj akademiji u Splitu obranjena 2017. god.

Program okruglog stola i radionice