Završetak diplomskog i integriranog studija

PRIJAVA OBRANE DIPLOMSKOG/MAGISTARSKOG RADA

Obranu diplomskog/magistarskog rada student prijavljuje uz suglasnost mentora.

Prije pristupanja obrani Diplomskog ispita, Magistarskog rada ili Glavnog predmeta 9 i 10 položiti sve ispite (ocjene moraju biti evidentirane u Studomatu i Indexu).

Nakon što je student položio SVE ispite osim Diplomskog ispita/Magistarskog rada/Glavnog predmeta 9 i 10 javlja se u Studentsku referadu radi prijave obrane, najkasnije 10 dana prije definiranog datuma obrane.

Prijava u referadi

    1. U referadi je potrebno predati:

a) Uredno popunjen obrazac za prijavu obrane (preuzima se u referadi)

b) Potvrdu o uplati troškova izrade diplome:

PODACI ZA UPLATU
IBAN
: HR5124070001100569380
MODEL
: 02
POZIV NA BROJ
: OIB kandidata
IZNOS: 300,00 KN
SVRHA UPLATE: troškovi izrade diplome

c) Indeks (za studente koji imaju indeks)

2. Na e-mail Studentske referade referada@umas.hr poslati datum obrane, ime mentora i naziv diplomske radnje na hrvatskom i engleskom jeziku. Solo pjevači i instrumentalisti obavezno dostavljaju i program diplomskog koncerta.

Prijava knjižnici

Potrebno na e-mail knjiznicaumas@gmail.com poslati diplomski/magistarski rad u elektronskom obliku (na CD-u, u pdf formatu), te zatražiti  potvrdu o razduženju koja se šalje na mail referade, te je nije potrebno preuzimati u knjižnici.
U slučaju pitanja obratite se studentskoj referadi ili na e-mail: referada@umas.hr.