Školarine – participacije

Dopuna Odluke o participaciji (27. svibnja 2021.) – (neplaćanje participacije za nepoložen završni rad/ispit ili diplomski rad/ispit)

Odluka Sveučilišta (24. rujna 2020.) – (neplaćanje participacije za nepoložen jedan ispit, upis predmeta po treći put, produženje roka za predaju završnih i diplomskih)

Odluka o participaciji studenata u troškovima studija za ak.godinu 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022. (16. srpnja 2020.)

 

Odluka Sveučilišta u Splitu od 12. srpnja 2019. godine o participaciji studenata u troškovima studija za akademske 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.

Odluka o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u ak.god. 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.

.

Školarine – participacije u ak. godini 2017./2018. Odluka Senata Sveučilišta u Splitu – travanj 2017

Školarine – participacije u ak. godini 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. Odluka Senata Sveučilišta u Splitu travanj 2016.

Školarine – participacije u ak. godini 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. – Odluka Senata Sveučulišta u Splitu od 17. rujna 2012. godine

.

Odluka Vlade Republike Hrvatske o subvenciji troškova za redovite studente prve godine studija na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u ak. god. 2012./2013.

Upis drugog studija – Dopis Sveučilišta u Splitu