UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU

objavljuje

N A T J E Č A J (m/ž)

za izbor na radno mjesto

  1. Voditelj radionice – kućni majstor, radno mjesto III. vrste, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Uvjeti:

  • Srednja stručna sprema tehničkog smjera
  • radno iskustvo od najmanje 1 (jedne) godine

Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, presliku dokaza o državljanstvu, dokaz o stečenoj stručnoj spremi te potvrdu o radnom iskustvu od najmanje 1 (jedne) godine.

Umjetnička akademija zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu posebnim propisom, a kojom dokazuje svoje pravo prednosti. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17., 98/19.), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu člankom 103. predmetnog zakona, a koja dokumentacija je objavljena na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Umjetnička akademija u Splitu može koristiti, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.