UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU

objavljuje

N A T J E Č A J (m/ž)

za izbor u zvanje i na radno mjesto

 

  1. Redoviti profesor u umjetničkom području kazališna umjetnost, polje gluma na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  2. Redoviti profesor u umjetničkom području likovne umjetnosti, polje umjetnost novih medija i umjetničkih praksi na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  3. Izvanredni profesor u umjetničkom području likovne umjetnosti, polje kiparstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  4. Izvanredni profesor u umjetničkom području likovne umjetnosti, polje konzervacija i restauracija (umjetnički dio) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  5. Izvanredni profesor u umjetničkom području likovne umjetnosti, polje slikarstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  6. Izvanredni profesor u umjetničkom području glazbena umjetnost, polje izvođenje glazbe, grana sviranje, predmet Komorna glazba na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  7. Docent u umjetničkom području likovne umjetnosti, polje umjetnost novih medija i umjetničkih praksi (naslovno zvanje).

 

Pristupnici natječaju moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, presliku dokaza o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti, a podnosi se u tiskanom obliku i u elektroničkom zapisu (životopis i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti u .doc ili .docx formatu; prilozi u PDF formatu).

Umjetnička akademija u Splitu zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu posebnim propisom, a kojom dokazuje svoje pravo prednosti. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17., 98/19.), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu člankom 103. predmetnog zakona, a koja dokumentacija je objavljena na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Umjetnička akademija u Splitu može koristiti, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.