UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU

objavljuje

N A T J E Č A J (m/ž)

za izbor u zvanje i na radno mjesto

  1. Docent u području umjetnosti, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe (sviranje), predmet Violončelo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci.
  2. Viši predavač u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana slikarstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  3. Predavač u području humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (50 % punog radnog vremena).
  4. Asistent u području umjetnosti, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe (sviranje), predmet Gitara na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijava na natječaj pod 1., 2. i 4. mora sadržavati životopis, presliku dokaza o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti, a podnosi se u tiskanom obliku i u elektroničkom zapisu.

Prijava na natječaj pod 3. mora sadržavati životopis, presliku dokaza o državljanstvu, dokaz o završenom diplomskom studiju povijesti umjetnosti i izvješće o znanstvenoj/umjetničkoj i nastavnoj aktivnosti, a podnosi se u tiskanom obliku i u elektroničkom zapisu.

Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu posebnim propisom, a kojom dokazuje svoje pravo prednosti. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17., 98/19.), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu člankom 103. predmetnog zakona, a koja dokumentacija je objavljena na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Umjetnička akademija u Splitu može koristiti, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu:

Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.