Umjetnička akademija u Splitu objavljuje NATJEČAJ (m/ž) za izbor u zvanje i na radno mjesto:

  1. Docent u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana kiparstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  2. Docent u području umjetnosti, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe (pjevanje) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, presliku dokaza o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.