Umjetnička akademija u Splitu objavljuje NATJEČAJ (m/ž) za izbor u zvanje i na radno mjesto

1. Docent u području umjetnosti, polje glazbena umjetnost, grana kompozicija, predmeti Priređivanje za ansamble 3 i 4 i Crkvena glazba od 1-4,

2. Docent u području humanističkih znanosti, polje filologija, grana opće jezikoslovlje (lingvistika), predmet Jezična kultura (naslovno zvanje) .

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, domovnicu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.