UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU
objavljuje

N A T J E Č A J (m/ž)
za izbor u zvanje i na radno mjesto

 

  1. Poslijedoktorand u području humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana muzikologija i etnomuzikologija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  2. Predavač u području umjetnosti, polje filmska umjetnost, grana montaža (naslovno zvanje).

 

Pristupnici  natječaju moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, presliku dokaza o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu:

Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.

 

 

Natječaj je objavljen 22. rujna 2017. godine