UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU
objavljuje

N A T J E Č A J (m/ž)
za izbor u zvanje i na radno mjesto

 

1. Docent u području umjetnosti, polje filmska umjetnost, grana montaža na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
2. Docent u području umjetnosti, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe, predmet violina na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
3. Predavač u području humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana teatrologija i dramatologija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici natječaju moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, presliku dokaza o državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.
Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu:

Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.

Umjetnička akademija u Splitu

Zagrebačka 3, 21 000 Split

 

Natječaj je objavljen 7. rujna 2017. godine