Na temelju 2. kruga Natječaja Sveučilišta u Splitu za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus+ u akademskoj godini 2018./2019. od 29. ožujka 2018. (klasa: 605-01/18-01/0008, urbroj: 2181-202-01-04-18-0001), Povjerenstvo za rangiranje kandidata donijelo je Odluku o rang listi kandidata za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru Erasmus+ programa za akademsku godinu 2018./2019.

Odluka