Postupak izbora članova Senata Sveučilišta u Splitu, u propisanim izbornim kategorijama, pokrenut je na 47. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu održanoj dana 27. svibnja 2021. godine

Glasovanje za izbor članova Senata održat će se dana 28. lipnja 2021. godine od 9 do 16 sati.

Kandidature za članove Senata podnose se Povjerenstvu isključivo putem pošte preporučeno ili na protokol Rektorata Sveučilišta u Splitu s naznakom „Za Povjerenstvo – ne otvaraj“ u pisanom obliku s potpisom kandidata u roku od 15 dana od objave ove Odluke.

Kandidat se može predložiti isključivo osobno odnosno ne može ga predložiti druga fizička ili pravna osoba.

Glasovati mogu svi birači koji u utvrđenom vremenu osobno pristupe biračkom mjestu uz predočenje javne isprave s fotografijom.

Odluka o pokretanju postupka izbora članova Senata Sveučilišta u Splitu nalazi se na poveznici:

Sveučilište u Splitu