Naručitelj, Umjetnička akademija u Splitu, upućuje Poziv na dostavu ponuda sukladno članku 9. Pravilnika o provedbi bagatelne nabave radova, roba i usluga (Klasa: 003-05/14-02/0001, Ur.br. 2181-224-01-01-14-0001) za predmet nabave: Euro lož ulje ekstra lako sa dostavom na lokacije naručitelja.

U nastavku se nalaze potrebni dokumenti za preuzimanje: