Odbor za nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti raspisuje Natječaj za dodjelu nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti:

Odlukom Skupštine Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti ustanovljene su nagrade koje će se dodjeljivati domaćim i inozemnim autorima za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj čija djela su doprinos od iznimnog i trajnog značenja za Republiku Hrvatsku.

Nagrade se mogu dodijeliti domaćim i inozemnim autorima koji nisu redoviti ni dopisni članovi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti čija djela su doprinos od iznimnog i trajnog značenja za Republiku Hrvatsku.

Djelom se smatra: jedna ili više objavljenih znanstvenih knjiga ili znanstvenih članaka koji čine znanstvenu cjelinu označenu jednim nazivom, jedno ili više objavljenih književnih djela koja čine cjelinu označenu jednim nazivom, samostalna izložba likovnoga umjetnika, pojedinačno ostvarenje (skulptura, slika ili drugim sredstvima ostvareno likovno djelo), koje je trajno izloženo, ostvaren ili javno predstavljen arhitektonski, urbanistički, pejzažni ili tehnički projekt, glazbeno djelo jednog autora koje je javno izvedeno te objavljeno muzikološko djelo jednog autora.

Kad je riječ o djelu s više autora, nagrada se može dodijeliti najviše dvjema osobama s jasnim obrazloženjem značenja njihova doprinosa u stvaranju djela kojim se razlikuju od doprinosa ostalih suautora (osmišljavanjem i određenjem tematike rada, usmjeravanjem istraživanja ili izrade rada, odabirom suradnika, bitnim doprinosom rezultatu zajedničkoga rada, izradi zaključaka i sl.).

Nagrada se ne dodjeljuje za životno djelo ni za djelovanje na nekom području.

Nagrade se dodjeljuju za djela nastala u razdoblju od pet godina prije raspisivanja natječaja.

Nagrade se dodjeljuju svake godine 29. travnja prigodom Dana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Nagrada se sastoji od plakete i povelje o dodjeli nagrade.

Po jedna nagrada dodjeljuje se za sljedeća znanstvena i umjetnička područja: društvene znanosti; tehničke znanosti; medicinske znanosti; filološke znanosti; književnost; glazbenu umjetnost; likovnu umjetnost, a dvije nagrade za područja  prirodnih  znanosti i matematike.

Prijedloge za dodjelu nagrada uz pisano obrazloženje mogu podnositi razredi Akademije,  vijeća fakulteta  i  umjetničkih akademija,  sveučilišni  senati, te znanstvena vijeća znanstvenih institucija.

Prijedlozi  se  upućuju  Odboru  za  nagrade  Hrvatske  akademije  znanosti  i umjetnosti  do  31. siječnja 2016.,  na  adresu  Hrvatske  akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11.

Prijedlozi moraju biti u pismenom obliku i obvezno trebaju sadržavati:

  1. sažetak znanstvenoga, odnosno opis umjetničkoga dostignuća;
  2. temeljito obrazloženje s primjerkom djela (znanstvenoga rada ili opisom umjetničke kreacije) na koje se prijedlog odnosi;
  3. područje za koje se dodjeljuje nagrada.

Prijedlogu se mora prema naravi stvari priložiti primjerak originala djela ili njegov preslik s naslovnom stranicom publikacije i podatkom gdje je objavljeno, deplijan, fotografija, partitura, primjerak projekta ili njegova bitnog dijela iz kojega se može ocijeniti njegova vrijednost koja ga čini podobnim za dodjelu nagrade te skraćeno obrazloženje prijedloga opsega najviše petnaest napisanih redaka, koje će se čitati prigodom objavljivanja dobitnika nagrada.

Prijedlozi koji ne sadržavaju podatke iz točaka a), b) i c) i uz koje nisu dostavljeni navedeni prilozi ne će se uzimati u obzir za dodjelu nagrade.

Za sve dodatne informacije izvolite se obratiti na tel. 01 48-95-124.

Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti
Zagreb