Umjetnička akademija u Splitu objavljuje NATJEČAJ (m/ž) za izbor u naslovna zvanja:

  1. Dva predavača u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, predmeti: Uvod u specijalistička usmjerenja štafelajne slike i polikromirano drvo 1-4, Konzervacija-restauracija štafelajne slike i polikromirano drvo 1-4 i Izrada specijalističkog diplomskog rada 1-2 (naslovno zvanje).
  2. Docent u području umjetnosti, polje kazališna umjetnost, predmeti Gluma i režija na filmu i videu I–II (naslovno zvanje).

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora sadržavati životopis, domovnicu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o stručnoj i nastavnoj aktivnosti.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21 000 Split.

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.