Europska znanstvena zaklada (ESF) objavila je natječaj Europski kolaborativni istraživački projekti (European Collaborative Researc Projects – ECRP). Ovim programomfinanciraju se kolaborativni istraživački projekti u društvenim znanostima.

ECRP shema istraživačima iz različitih zemalja omogućuje rad na zajedničkim projektima, s time da svaku pojedinu grupu financira nacionalna ustanova. Svaki se ECRP program sastoji od više kolaborativnih istraživačkih projekata (CRP), a nacionalne organizacije financiraju individualne projekte (IP) u okviru jednog kolaborativnog projekta. Jedan CRP sadrži najmanje 3 individualna projekta iz najmanje tri zemlje uključene u ECRP shemu.

Rok za prijavu NZZ-u je 1. ožujka 2010. godine, a sve informacije o natječaju dostupne su na www.nzz.hr (direktni link).