Likovna kultura i likovna umjetnost

Studij Likovne kulture i likovne umjetnosti tijekom više od šest desetljeća razvitka pripadao je različitim visokoškolskim ustanovama Sveučilišta u Splitu te je od osnutka bio jednim od žarišta umjetničkog i humanističkog stvaralaštva u gradu i regiji. Na temeljima ljudskih i kreativnih potencijala ovog studija stasalo je nekoliko odsjeka unutar splitske Umjetničke akademije osnivanjem koje, 1997. g., ovaj studij postaje Odsjek za likovnu kulturu i likovnu umjetnost.

Preddiplomski studij

Prvostupnik/ca studija likovne kulture i likovnih umjetnosti stječe pregled suvremenih znanstvenih i umjetničkih spoznaja iz područja povijesti umjetnosti, teorije umjetnosti i znanosti.

Polaznici praktičnim umjetničkim radom usvajaju temeljna znanja o likovnom izražavanju. Treba naglasiti da je preddiplomski studij Likovne kulture i likovne umjetnosti jedini studij na kojem se osim kompletnog pregleda povijesno-umjetničkih kolegija i kolegija iz područja likovne teorije tijekom svih 6 semestara pohađaju i praktično izvode sve osnovne likovno-umjetničke discipline.

Završetkom preddiplomskog studija likovne kulture i likovnih umjetnosti studenti/ce, uz položeni razradbeni ispit, stječu pravo studiranja na diplomskom studiju likovne kulture i likovnih umjetnosti Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu, kao i na kompatibilnim studijima drugih sveučilišta u RH i EU.

 • Trajanje: 6 semestara, 180 ECTS
 • Godišnje se upisuje 10 studenata na teret ministarstva
 • Uvjeti za upis: Pravo natjecanja za upis na prvu godinu studija imaju   kandidati/kandidatkinje koji zadovoljavaju kriterije za upis na studij uz potporu Ministarstva prosvjete, znanosti i športa, a to je završena četverogodišnja škola ili gimnazija (srednja stručna sprema). Na studij se mogu upisati kandidati/kandidatkinje koji postignu najbolji uspjeh na prijemnim ispitima.
 • Kompetencije: Prvostupnik likovne kulture i likovne umjetnosti može organizirati različite stručne tečajeve iz područja likovne kulture i likovne umjetnosti, raditi u novinarstvu ili kao animator likovne kulture u turizmu, raditi kao crtač-dokumentarist u muzejima, galerijama i sl. specijaliziranim institucijama.
 • Mogućnosti nastavka studija: Preddiplomski studij Likovne kulture i likovnih umjetnosti je kompatibilan sa sličnim studijima te drugim likovnim studijskim programima sveučilišta u RH i u EU.
 • Stručni ili akademski naziv tj. stupanj koji se stječe završetkom studija: Prvostupnik Likovne kulture i likovne umjetnosti

Diplomski studij

Program diplomskog studija Likovne kulture i likovne umjetnosti predstavlja nastavak i svojevrsnu «nadogradnju» programu preddiplomskog studija LKiLU.

Suvremeni, interdisciplinarno ustrojeni diplomski studij Likovne kulture i likovne umjetnosti pri Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu, uz temeljno osposobljavanje budućih magistara likovne kulture i likovne umjetnosti za rad u osnovnim i srednjim školama te stručnim školama u RH, osposobljava studente i za rad u galerijama i  muzejima (za zvanje muzejskog ili galerijskog pedagoga). Diplomirani magistri/ce likovne kulture i likovne umjetnosti senzibilizirani su i djelomično osposobljeni za edukacijsko-terapijski rad u području terapije likovnim izrazom. Polaznici Diplomskog studija Likovne kulture i likovne umjetnosti sukladno odabranoj Specijalizaciji (suplementu diplome) mogu se usavršavati iz: Grafike, Slikarstva i Kiparstva te u tom području izraditi praktični završni/magistarski rad.

 • Trajanje: 4 semestra,  120 ECTS
 • Godišnje se upisuje 10 studenata na teret ministarstva
 • Uvjeti za upis: Na prijemni ispit diplomskog studija Likovne kulture i likovne umjetnosti na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu  mogu se prijaviti studenti koji su završili preddiplomski studij Likovne kulture i likovnih umjetnosti  te studenti koji su završili srodan  preddiplomski  (ili integrirani) sveučilišni  studij  u  Republici  Hrvatskoj (Umjetnička  akademija Sveučilišta  u  Splitu,  Akademija  likovnih  umjetnosti  Sveučilišta  u  Zagrebu,  Akademija  primijenjenih  umjetnosti  Sveučilišta  u  Rijeci, Umjetnička  akademija  Sveučilišta  J. Strossmayer  u  Osijeku,  Tekstilno-tehnološki fakultet, Arhitektonski fakultet, Učiteljski  fakultet, Grafički  fakultet, Filozofski fakultet – Odsjek za povijest umjetnosti) ili u inozemstvu.
 • Kompetencije: Magistar/magistra edukacije likovne kulture  može kompetentno organizirati i izvoditi nastavu likovnog odgoja i obrazovanja, odnosno likovne kulture i likovne umjetnosti u osnovnim školama, srednjim stručnim školama i gimnazijama te može raditi kao muzejski ili galerijski pedagog. Sa stupnjem magistra Likovne kulture i likovne umjetnosti, sukladno svojoj specijalizaciji (suplementu diplome) diplomanti su osposobljeni  i za samostalnu izlagačku djelatnost kao umjetnici iz područja slikarstva, kiparstva i grafike.  Tijekom diplomskog studija studenti se senzibiliziraju i djelomično osposobljavaju za edukacijsko-terapijski rad u području terapije likovnim izrazom s populacijom koja proživljava bolest, traumu ili ima neke psihofizičke poteškoće, u dječjim i domovima umirovljenika, bolnicama i specijaliziranim školama tj. ustanovama edukacijsko-rehabilitacijskog karaktera.
 • Mogućnosti nastavka studija: Poslijediplomski/ doktorski studiji u zemlji i inozemstvu.
 • Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: Magistar Likovne kulture i likovne umjetnosti

Predstojnik Odsjeka: Edvin Dragičević, izv.prof.
E-mail adresa za kontakt i najavu konzultacijaedvin@umas.hr

Zaposlenici/ce:

 • Mateo Perasović, redoviti profesor
 • Edvin Dragičević, izvanredni profesor
 • Željko Marović, izvanredni profesor
 • Dr. sc. Dunja Pivac, docentica
 • Dr. art. Gloria Oreb, docentica
 • Slobodan Tomić, docent
 • Mr. sc. Barbara Gaj Ristić, viša predavačica
 • Dr. sc. Daniela Matetić Poljak, viša predavačica
 • Dr. sc. Ita Praničević Borovac, viša predavačica
 • Tea Katunarić Kirjakov, viša predavačica
 • Doroti Brajnov Botić, predavačica
 • Duško Violić, predavač
 • Toni Horvatić, predavač

Vanjski suradnici/ce:

 • Dr. sc. Miroslav Prstačić, redoviti profesor
 • Dr. sc. Mirjana Nazor, izvanredna profesorica
 • Dr. sc. Ivan Urlić, izvanredni profesor
 • Robert Jozić, docent
 • Dr. sc. Morana Koludrović, docentica
 • Mirko Pivčević, docent
 • Dr. sc. Branimir Mendeš, viši predavač
 • Dr. sc. Sanja Brbora, viši predavač
 • Dragan Dužević, viši predavač
 • Katarina Perišić, predavačica
 • Dr. sc. Jadranka Polović, predavačica
 • Dr. art. Dina Jakšić, asistentica
 • Maja Khoualdi asistentica
 • Lada Laura, stručna suradnica

Plan i program

Diplomski studij – izmjene i dopuneElaborat

Preddiplomski studij – izmjene i dopuneElaborat