Natječaj 3. upisni rok – preddiplomski studij Glume

SVEUČILIŠTE U SPLITU
UMJETNIČKA AKADEMIJA
Adresa: Zagrebačka 3, 21000 Split T
el: 021/348-623; 348-622
Fax: 021/345-046
URL: https://www.umas.unist.hr/
E-mail: referada@umas.hr
IBAN: HR 5124070001100569380

Ovim Natječajem (u daljnjem tekstu: Natječaj) određuju se uvjeti prijave i upisa u I. godinu sveučilišnog preddiplomskog studija Glume na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu u  akademsku godinu 2021./2022, 3. upisni rok.

Na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Riječi i pojmovni sklopovi koji se koriste u Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

1. Slobodna mjesta za sveučilišni preddiplomski studij Gluma

ODJEL ZA KAZALIŠNE UMJETNOSTI Redoviti
Gluma 1

 

2. UVJETI UPISA

2.1. Za upis na sveučilišni preddiplomski studij Gluma  mogu se prijaviti osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu.

 • Kandidati koji su srednju školu završili prije 2010. godine ne moraju imati položene ispite državne mature.
 • Kandidati koji su srednju školu završili 2010. godine i kasnije moraju imati položene ispite državne mature (Hrvatski jezik i Strani jezik razina A, Matematika razina B )
 • Kandidati koji su srednje obrazovanje završili s vanjsko vrednovanim ispitom priznat će se rezultati toga ispita umjesto istovjetnih ispita državne mature.

2.2. Pravo upisa stječe se putem razredbenog postupka. Informacije o Dodatnim provjerama za sveučilišni preddiplomski studij Gluma nalaze se na web stranici Umjetničke akademije u Splitu.

2.3. Pravo prednosti u smislu upisa na studij u status redovitog studenta izvan odobrene upisne kvote, pod uvjetom da polože državnu maturu i zadovolje dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti, ostvaruju:

 • hrvatski branitelji iz Domovinskog rata
 • hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata (HRVI)
 • djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja i 100%-tnih HRVI Domovinskoga rata I. skupine – djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
 • djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.
 • djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa stopostotnim oštećenjem organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
 • osobe sa 60% i više tjelesnog oštećenja (prema Rješenju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • osobe s 2. do 4. Stupnjem težine invaliditeta sukladno “Listi težine i vrste invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti”, s invaliditetom čija se oštećenja nalaze na “Listi oštećenja organizma – Listi I (prema Nalazu I mišljenju Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom)

Potvrde kojima se dokazuje pripadnost jednoj od kategorija iz točke 2.3. moraju biti izdane u Republici Hrvatskoj i dostavljaju se (u izvorniku ili ovjerenoj preslici) prilikom prijave za razredbeni.

3. RAZREDBENI POSTUPAK

Prijave za sveučilišni preddiplomski studij Gluma predaju se osobno  11. listopada 2021. g. u vremenu od 9-10 sati u studentskoj referadi (Glagoljaška 18A, Split).

Dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti odvijati će se u razdoblju od 11. do 14. listopada 2021. g. prema rasporedu:

11.10. u 11 sati – prvi krug prijemnog ispita (za uži izbor), rezultati navečer

12. i 13. 10.  – rad po grupama, test opće kulture i motivacijski intervju

14.10. u 10 sati – drugi krug (finalni izbor)

Objava rang liste za upis biti će 15. listopada 2021. g. iza 13 sati na web stranici Umjetničke akademije.  

Žalba na rezultate DPZVS podnosi se na e-mail office@umas.hr ili osobno na adresu Zagrebačka 3, 21000 Split najkasnije do 18. listopada 2021. g. do 12 sati.

Objava konačne rang liste za upis bit će 19. listopada 2021. g.  iza 13 sati.

Uz prijavu treba priložiti:

Kandidati državljani Republike Hrvatske uz prijavu trebaju priložiti:

 • rodni list iz sustava e-Građani ili original;
 • domovnicu iz sustava e-Građani ili original;
 • svjedodžbu o završnom ispitu/radu/maturi i svjedodžbe svih razreda srednje škole, a kandidati koji imaju obvezu polaganja ispita državne mature moraju priložiti i potvrdu o položenim ispitima državne mature, odnosno potvrdu o završnom vanjsko vrednovanom ispitu
 • kandidati koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžba,  koje izdaje nadležno Ministarstvo, odnosno Agencija za odgoj i obrazovanje (opći, gimnazijski i umjetnički programi) ili Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (strukovni programi);
 • dokaz o uplati troškova razredbenog postupka, u iznosu od 300,00 kuna uplaćenih na žiro-račun Umjetničke akademije u Splitu IBAN: HR51 2407000 1100569380, MODEL: 02, POZIV NA BROJ: OIB kandidata.

Dokumenti se podnose u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Kandidati državljani zemalja EU i strani državljani uz prijavu trebaju priložiti:

 • rodni list;
 • dokaz o državljanstvu (preslika putovnice ovjerena kod javnog bilježnika);
 • inozemnu obrazovnu kvalifikaciju o završenom srednjem obrazovanju, svjedodžbe svih razreda srednje škole i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžba, koje izdaje nadležno Ministarstvo, odnosno Agencija za odgoj i obrazovanje (opći, gimnazijski i umjetnički programi) ili Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (strukovni programi).
 • Potvrda o završnom vanjsko vrednovanom ispitu
 • dokaz o uplati troškova razredbenog postupka, u iznosu od 300,00 kuna IBAN: HR51 2407000 1100569380, MODEL: 02, POZIV NA BROJ: OIB kandidata

Uz izvornike ili ovjerene preslike dokumenata izdane na stranom jeziku kandidat je dužan dostaviti prijevod ovlaštenog sudskog tumača.

Prijave se podnose na posebnom obrascu Prijava za Dodatne provjere 2021 koji se preuzima u studentskoj referadi ili na mrežnim stranicama Umjetničke akademije u Splitu uz koji svi kandidati prilažu i:

 • životopis
 • liječničko uvjerenje o nepostojanju prepreka za studiranje na studiju Glume na Umjetničkoj akademiji u Splitu, ne starije od tri mjeseca
 • obrazac „monolozi-pjesme“ dostupan na linku: Obrazac monolozi-pjesme

Prijave bez sve potrebne dokumentacije i priloga neće se razmatrati!

4. PROVEDBA UPISA

Kandidat koji ostvari pravo upisa na sveučilišni preddiplomski studij Gluma dužan je izvršiti upis u studentskoj referadi.

Upis će se obavljati dana 20. listopada 2021. g. u vremenu od 10-13 sati.

Kandidat koji ostvari pravo upisa, a u propisanom roku ne pristupi upisu, gubi pravo upisa. Kandidat je dužan upisu pristupiti osobno. 

Dokumenti koje je kandidat dužan donijeti na upise:

 • prijava za upis popunjena uredno i čitko (prijava)
 • jedna fotografija veličine 35 mm x 45 mm
 • preslika važeće osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu
 • potvrda o uplati upisnine u iznosu od 400,00 kn
 • dokaz kojim se potvrđuje uplata godišnje participacije u troškovima studija, sukladno odluci sastavnice Sveučilišta u Splitu u iznosu od 10.000 kuna ( za pristupnike koji su obvezni plaćati participaciju, tj. one kojima nije 1. put da upisuju preddiplomski ili integrirani studij, te pristupnike koji nemaju državljanstvo RH ili neke od članica EU, a nemaju ni dokaz o odobrenom stalnom boravku ).
 • Kandidati kojima nije 1. put da upisuju preddiplomski ili integrirani studij dužni su priložiti i Ispisnicu/e s prethodnog/prethodnih fakulteta, odnosno presliku diplome ukoliko su studij završili!
 • dokaz o statusu osobe s odobrenim stalnim boravkom ( za strane studente ukoliko su ostvarili pravo na stalni boravak )
 • potvrdu o OIB-u ukoliko nisu državljani RH

5. Pitanja participacije studenata u troškovima studija/školarina uređena su Odlukom Senata Sveučilišta u Splitu od 16. srpnja 2020. godine, čiji tekst je sastavni dio Natječaja.

INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na Umjetničkoj akademiji koja je objavila informativne letke na svojim web stranicama https://www.umas.unist.hr/ te putem mail adrese referada@umas.hr