Statute and Rules

Statut Umjetničke akademije u Splitu (HR)

Statut Sveučilišta u Splitu – ožujak 2015. (HR)

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (HR)

­

Pravilnik o studiranju (HR)

Pravilnik o studijima i sustavu studiranja Sveučilišta u Splitu stupio na snagu 12. travanj 2016. (HR)

Pravilnik o postupku prijave i rangiranja prijavljenih prvostupnika/ca za upise u I. godinu preddiplomskih i integriranih studijskih programa UMAS (HR)

Pravilnik o završnom i diplomskom / magistarskom radu (HR)

­

Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti (HR)

­

Etički kodeks (HR)

­

Pravilnik o izdatcima za službena putovanja UMAS-a (HR)

Pravilnik o arhiviranju UMAS-a (HR)