Knjižnični odbor

Knjižnični odbor imenuje Akademijsko vijeće na prijedlog dekana. Članovi Knjižničnog odbora su: voditelj Knjižnice i 3 predstavnika nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima.

Knjižnični odbor predlaže mjere za razvoj i unapređenje rada Knjižnice, predlaže glavne smjernice nabavne politike Knjižnice, predlaže dekanu nabavu inozemne i domaće literature, utvrđuje prijedlog godišnjeg proračuna Knjižnice, predlaže pokretanje stegovnog postupka za korisnike koji se ne pridržavaju odredaba Pravilnika o radu Knjižnice, predlaže otpis knjižnične građe, poduzima i druge aktivnosti od značenja za rad Knjižnice.

Članovi odbora

  • mr.sc. Vedrana Milin Ćurin, viši pred.
  • dr.sc. Davorka Radica, doc.
  • mr. sc. Ita Praničević Borovac, viši pred.
  • Žana Siminiati Violić, voditeljica knjižnice

Pravilnik o radu knjižnice

Pravilnik o radu knjižnice